Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson deltar i det informella ministermötet för EU:s rättsliga och inrikes frågor i Dublin

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.1.2013 11.30
Pressmeddelande -

Under Irlands EU-ordförandeskap sammanträder rådet för rättsliga och inrikes frågor till informellt möte i Dublin på torsdagen den 17 och fredagen den 18 januari. I rättsliga frågor företräds Finland av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Vid mötet ska justitieministrarna behandla kommissionens förslag om att modernisera EU-förordningen om gränsöverskridande insolvensförfaranden. Den gällande förordningen trädde i kraft 2002. En fråga som lyfts fram är om de planerade åtgärderna är tillräckliga för att säkerställa att bärkraftiga och hederliga företag som drabbats av tillfälliga betalningssvårigheter får en andra chans.

Ministrarna ska också diskutera den pågående reformen av EU:s dataskyddslagstiftning. Behandlingen av kommissionens förslag som gäller detta inleddes på våren 2012. Dataskyddspaketet är en av de prioriterade frågorna under Irlands ordförandeskap.

Vid mötet i Dublin ska ministrarna föra en preliminär diskussion om den allmänna dataskyddsförordningens innehåll, särskilt det s.k. hushållsundantaget, rätten att bli glömd samt de administrativa sanktionerna dvs. möjligheten att utfärda böter till fysiska och juridiska personer för överträdelser av förordningen.

I kommissionens förslag har tillämpningsområdet för det s.k. hushållsundantaget inskränkts, vilket innebär att förordningen i fler fall än tidigare gäller situationer där vanliga människor behandlar personuppgifter.

Kommissionen föreslår att det i förordningen ska föreskrivas om rätten att "bli glömd". Detta betyder att en person ska kunna kräva att den som svarar för registret raderar hans eller hennes personuppgifter, när dessa inte längre behövs för något lagenligt syfte. Reformen syftar till att stärka de registrerades, i synnerhet barns och ungas, rätt att få sina personuppgifter bort från den virtuella världen. Samtidigt betyder detta att det införs en ny förpliktelse för registeransvariga.

Vid sin arbetslunch diskuterar justitieministrarna skyddet av de grundläggande rättigheterna samt bekämpningen av rasism, främlingsfientlighet, hatbrott och annan slags intolerans inom EU. Kommissionen ska före slutet av året göra en utredning om genomförandet av rambeslutet om bekämpning av rasism i medlemssataterna. I Finland trädde de lagändringar som rambeslutet förutsätter i kraft på sommaren 2011. Genom ändringarna skärptes och preciserades strafflagens bestämmelser om hatbrott.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Robin Harms, tfn 02951 50176, och konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, tfn 02951 50170

Tillbaka till toppen