Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson: Omprövningsmöjligheterna och besvärssystemet i förvaltningsärenden bör utvecklas

Justitieministeriet 25.1.2013 8.30
Pressmeddelande -

Förvaltningsdomstolarnas roll sträcker sig mycket längre än att bara avgöra enskilda parters ärenden. Förvaltningsdomstolarnas avgöranden styr verksamheten inom hela förvaltningsområdet, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson i sitt tal på Förvaltningsdomstolsdagen i Helsingfors i dag.

- Den i grundlagen inskrivna principen om lagenlighet inom förvaltningen - i all offentlig verksamhet ska lag noggrant iakttas - syns ofta först i förvaltningsdomstolarnas avgöranden.

Enligt justitieministern präglas domstolarnas verksamhet av det allt stramare statsfinansiella läget. Man bör komma på nya sätt att effektivisera verksamheten så att rättsskyddet även i fortsättningen kan bibehållas på en hög nivå.

- Det är skäl att på nytt bedöma sätten att minska antalet ärenden vid förvaltningsdomstolarna samt längden på ändringssökandekedjor. Ett välfungerande omprövningssystem inom förvaltningen har i praktiken visat sig vara ett effektivt sätt att minska behovet att söka ändring. Detta system ska i mån av möjlighet utvidgas, konstaterade Henriksson.

- Tyngdpunkten i alla domstolars arbete ska vara i högklassiga domstolar i första instans. Behovet att söka ändring ska vara ett undantag, inte en regel.

- Möjligheterna att utvidga användningsområdet för både begäran om omprövning och besvärstillstånd håller på att utredas som bäst. Syftet är att förenhetliga regleringen så att rättsmedlen motsvarar det faktiska behovet av rättsskydd i olika ärendegrupper. Avsikten är också att i förvaltningsärenden kunna ge rättsskydd snabbare och mer effektivt än för närvarande.

Enligt Henriksson förutsätter detta att systemet med besvärstillstånd vid högsta förvaltningsdomstolen granskas kritiskt.

- Även riksdagens grundlagsutskott anser att man fördomsfritt bör undersöka möjligheten att få högsta förvaltningsdomstolens roll att utvecklas mot en domstol som styr förvaltningsprocessen genom avgöranden i högsta instans, konstaterade ministern.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Otto Andersson, tfn 02951 50165, och
utvecklingschef Ann-Mari Pitkäranta, tfn 02951 50546