Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henrikssons öppningstal på Rättsstatsseminariet 11.11.2021

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.11.2021 11.14
Tal

Arvon vieraat ja puhujat, ärade gäster och talare,

Seminaarimme aihe on hyvin ajankohtainen. Keskustelemme oikeusvaltiosta hetkellä, jolloin oikeusvaltion perusteita haastetaan tuntuvasti Euroopassakin, ja EU:n oikeusvaltiomekanismia koetellaan ja kyseenalaistetaan. Oikeusvaltiokeskustelu on virinnyt Suomessakin. Myös täällä on herätty kysymään, miten meidän tulisi varmistaa yhteiskuntamme peruspilarin, eli oikeusvaltion, toimivuus kaikissa olosuhteissa. On hienoa, että moni on aktiivisesti osallistunut keskusteluun. Itse koen, että kyse on yhdestä tärkeimmästä yhteiskunnallisesta keskustelusta. On siksi ilo huomata, että tähän seminaariin osallistuu monipuolinen ja arvovaltainen suomalaisen oikeuselämän edustus. Haluan jo nyt tässä vaiheessa kiittää puhujiamme osallistumisesta. Odotan suurella innolla teidän näkemyksiänne.

Oikeusvaltio toimii hyvin silloin kun kansalaiset voivat luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Luottamus on demokraattisen yhteiskunnan sisäinen liima, yhdessä pitävä voima. Kansalaisten on voitava luottaa siihen, että hallinto noudattaa lakia ja että oikeuksia toteutetaan yhdenvertaisesti, vähemmistöjen oikeuksia unohtamatta. Kansalaisten on voitava luottaa mahdollisuuksiinsa ajaa asiaansa riippumattomassa tuomioistuimessa. Kaiken kaikkiaan luottamus on demokraattisen yhteiskunnan tärkeimpiä elementtejä – kaiken A ja O.  

Bästa talare och åhörare, jag är mycket glad över att vi idag kan ordna detta seminarium och tillsammans diskutera den finska rättsstatens nuläge och framtid. I en rättsstat är det viktigt att medborgare kan känna tillit till landets myndigheter och lita på att de följer lagen och behandlar alla rättvist och jämlikt. Varje medborgare ska också kunna lita på att deras ärenden behandlas av en opartisk domstol inom rimliga tidsramar.

Medborgarnas tillit fungerar på många sätt som en måttstock för hur väl en rättsstat fungerar. Det är därför viktigt att vi ständigt lyssnar på våra medborgare, är lyhörda och arbetar för att tilliten till våra myndigheter ska bli starkare, inte svagare. Jag vill passa på att redan nu tacka alla talare för att ni tagit er tid att delta i detta seminarium idag, och jag ser fram emot att höra era synpunkter.

Hyvät kuulijat, nähdäkseni suomalainen oikeusvaltio on yleisesti ottaen varsin vankalla pohjalla. Tätä positiivista yleisvaikutelmaa vahvistaa myös EU komission kesällä julkistama oikeusvaltiokertomus. Kansainvälisissä vertailuissa Suomi menestyy ja saa hyviä arvioita niin sananvapauden, korruption torjunnan kuin kansalaisten demokraattisia instituutioita kohtaan tunteman luottamuksen osalta. Tämä on tärkeää ja peilaa myös yhteiskuntamme arvoja.

Olisi kuitenkin naiivia ajatella, ettei Suomessakin voisi jossain tilanteessa ilmetä pyrkimyksiä rajata jostain näkökulmasta oikeusvaltioperiaatteen toteutumista. Tähänkin vaihtoehtoon varautumista on aiheellista pohtia riittävän hyvissä ajoin. On siis aika kysyä: miten suomalainen oikeusvaltio voi ja miltä sen tulevaisuus näyttää? 

Luottamuspula voi johtaa polarisaatioon ja yhteiskunnallisen ilmapiirin kärjistymiseen - äärimmäisessä tapauksessa siihen, että vaikuttamiseen etsitään muita kuin demokraattisessa oikeusvaltiossa toivottavia keinoja. Tästäkin meillä valitettavasti on kansainvälisiä esimerkkejä. Emme siten puhu vain teoreettisista mahdollisuuksista. 

Haluan tässä yhteydessä nostaa esiin merkittävän seikan, jota EU-tuomioistuin painotti Puolaa koskevassa tuomiossaan. Tuomioistuin totesi, että mikäli tuomareita ei koeta riippumattomiksi tai puolueettomiksi, on se omiaan heikentämään sitä luottamusta, jota oikeuslaitoksen täytyy herättää kansalaisissa demokraattisessa yhteiskunnassa ja oikeusvaltiossa. Täällä Suomessa olemmekin vahvistaneet tuomioistuinten riippumattomuutta perustamalla Tuomioistuinviraston.

On siis hyvin tärkeää, että pidämme EU:ssa selkeästi kiinni vaatimuksesta oikeusvaltiotakeiden toteuttamisesta kaikissa jäsenmaissa. EU:ssa tulee käyttää erilaisia keinoja sen varmistamiseksi, että oikeusvaltioperiaate toteutuu koko unionin alueella. 

Hyvä kuulijat, oikeusvaltio, demokratia sekä perus-ja ihmisoikeudet kuuluvat tiiviisti yhteen. Ne tukevat toisiaan. Tätä Suomi on toistuvasti korostanut EU-tasolla, ja tänään suuntaamme katseemme siihen, miten tämä ”kolmijalka” toimii Suomessa. Yhteistä tälle kokonaisuudelle on, ettei työ tule koskaan valmiiksi: niin oikeusvaltio, elävä kansanvalta kuin oikeuksien toteutuminenkin edellyttävät jatkuvaa kehittämistyötä. 

Tätä työtä suomalaisen oikeusvaltion vahvistamiseksi pohjustamme tämän päivän seminaarilla.  On ilo – pitkän etäjakson jälkeen – toivottaa sekä täällä Säätytalolla paikan päällä olevat, että verkkolähetystä seuraavat lämpimästi tervetulleiksi - välkommen!  
 

Tillbaka till toppen