Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henrikssons tal på seminariet om digitalt våld mot kvinnor 25.11.2021

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2021 11.21
Tal

Hyvät seminaarivieraat, bästa seminariedeltagare

Me kaikki tiedämme, että naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa valitettavan yleistä. Euroopan unionin perusoikeusviraston vuonna 2014 julkaiseman tutkimuksen mukaan suomalaiset naiset kokevat väkivaltaa huomattavasti enemmän kuin EU-maissa asuvat naiset keskimäärin. Tutkimukseen vastanneista 18‒74-vuotiaista suomalaisista naisista melkein puolet oli kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 15 vuotta täytettyään. Joka kolmas oli kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppaninsa taholta 15 vuotta täytettyään. Viimeisen vuoden aikana suomalaisnaisista 5 prosenttia oli kokenut entisen tai nykyisen kumppanin tekemää fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. 

Nämä luvut ovat aivan liian korkeita. Ja vaikka olen nämä luvut kuullut monta kertaa. Niin joka kertaa se tuntuu yhtä hirveältä ja järkyttävältä. Jokainen pahoinpitely, jokainen väkivallanteko on yksi liikaa. Siihen on puututtava äärimmäisen päättäväisesti. Väkivallalle on saatava loppu ja sen uhrien on saatava apua. Naisiin kohdistuvalle väkivallalle on oltava täydellinen nollatoleranssi.

Dessa siffor är alldeles för höga. Även om jag hört dessa siffror många, så känns det varje gång lika hemskt och upprörande. Varje misshandel, varje våldsdåd är ett för mycket. Det är nödvändigt att ingripa ytterst målmedvetet. Våldet behöver få ett slut och offren måste få hjälp. Det bör råda en total nolltolerans för våld mot kvinnor.

Ilokseni voin kertoa, että nykyinen hallitus, jonka oikeusministerinä toimin, kiinnittää erityistä huomiota henkilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten, erityisesti lapsiin kohdistuvien rikosten sekä lähisuhdeväkivallan vähentämiseen. 

Hallitus on käynnistänyt useita säädösvalmisteluhankkeita, joilla pyritään parantamaan rikoksen uhrin asemaa, puuttumaan väkivaltaan ja lisäämään tasa-arvoa. Mainitsen näistä nyt keskeisimmät.

I Finland pågår en totalreform av lagstiftningen om sexualbrott som syftar till att stärka den sexuella självbestämmanderätten och rätten till personlig integritet. Avsikten är att definitionen av våldtäkt ska ändras så att den baseras på avsaknad av samtycke och så att rättssäkerheten tillgodoses. Det är meningen att en regeringsproposition om detta ska överlämnas i början av nästa år.

Suomessa on siis käynnissä seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus, jonka tavoitteena on vahvistaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja oikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Raiskausmääritelmä on tarkoitus muuttaa suostumuksen puutteeseen perustuvaksi oikeusturvasta huolehtien. Asiaa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa alkuvuodesta.

Lähestymiskieltoon liittyvä lainsäädäntö uudistetaan turvaamaan paremmin uhrin oikeudet. Tähän liittyen oikeusministeriössä on käynnissä hanke, jossa arvioidaan eri keinoja, joilla voidaan parantaa lähestymiskiellon tehokkuutta, vähentää lähestymiskiellon rikkomista ja lisätä erityisesti lähisuhteissa tapahtuvan väkivallan uhrin turvallisuutta. Työryhmän mietintö on juuri ollut lausuntokierroksella. 

Oikeusministeriössä on käynnissä hanke, jossa valmistellaan säännösehdotukset tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen säätämiseksi rikoslaissa rangaistavaksi nykyistä selkeämmin. Työryhmän määräaika ulottuu ensi vuoden helmikuun loppuun. Lisäksi oikeusministeriössä on valmistunut arviomuistio avioliittoon pakottamisen erilliskriminalisoinnin tarpeeseen liittyen. Arviomuistio on parhaillaan lausuntokierroksella. Eduskunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys, joka mahdollistaisi sen, että pakottamalla solmittu avioliitto voidaan purkaa kumoamalla. 

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen on hallitukselle tärkeä tavoite. Hallitusohjelman mukaisesti Suomeen perustetaan itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijana ensi vuoden alusta lukien. Hallitusohjelmaan sisältyy myös kirjaus naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman laatimisesta. Ohjelma valmisteltiin poikkihallinnollisessa työryhmässä oikeusministeriön johdolla ja julkaistiin lokakuussa 2020. 

Torjuntaohjelman läpileikkaava teema on väkivallan ennaltaehkäisy. Ohjelma painottaa digitaaliseen väkivaltaan ja kunniaan liittyvään väkivaltaan puuttumista. Keskeistä on myös esitutkinta- ja rikosprosessiin osallistuvien sekä rikosseuraamusalan viranomaisten kouluttaminen. Torjuntaohjelmalla pyritään myös lisäämään väkivallan tekijöiden kanssa tehtävää työtä. Ohjelmaan sisältyy yhteensä 32 toimenpidettä, joiden toimeenpano alkoi heti ohjelman julkaisemisen jälkeen ja jatkuu vuoden 2023 kevääseen saakka.

Tämä seminaari järjestetään osana naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaa. Seminaarin teema on digitaalinen väkivalta, joka ei ole ilmiönä enää aivan uusi, mutta suomalaisessa väkivaltaa koskevassa keskustelussa ja viranomaisten toiminnassa asiaan ei ole vielä kiinnitetty laajasti huomiota. Ihmisten välisen vuorovaikutuksen siirryttyä yhä enemmän verkkoon ovat mahdollisuudet ja välineet myös verkossa tapahtuvaan häirintään ja väkivaltaan lisääntyneet. On tärkeää ymmärtää, että verkossa tapahtuva häirintä ja väkivalta voi olla yhtä vakavaa ja haavoittavaa kuin kasvokkain tapahtuvat teot. Digitaalinen väkivalta edellyttää uudenlaista osaamista uhreja työssään kohtaavilta viranomaisilta ja ammattilaisilta. Järjestöillä on ollut tärkeä rooli digitaalisen väkivallan tunnetuksi tekemisessä ja uhrien auttamisessa.

Det är viktigt att inse att trakasserier och våld som sker på nätet kan vara lika allvarligt och sårande som dåd som sker ansikte mot ansikte. Digitalt våld förutsätter nytt slags kunnande av de myndigheter och proffs som möter brottsoffer i sitt arbete. Organisationerna har haft en viktig roll i att göra digitalt våld känt och i att hjälpa offren.

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaan sisältyy hanke, jossa kannustetaan suomalaisia pelistudioita moninaistamaan pelien sukupuolirooleja ja maailmankuvaa. Saamme kuulla tänään sekä hankkeen esittelyn, että paneelikeskustelun sukupuolesta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta pelimaailmassa. Pidän näiden teemojen tuomista väkivallasta käytävään keskusteluun erittäin tervetulleena.

I dag är det den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Arbetet för att bekämpa våld mot kvinnor måste dock göras alla dagar om året. Det är bara med långsiktigt arbete och sektorsövergripande samarbete som vi kan ingripa i detta allvarliga problem.
Tänään on kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä tulee kuitenkin tehdä vuoden jokaisena päivänä. Vain pitkäjänteisellä työllä ja monialaisella yhteistyöllä pystymme puuttumaan tähän vakavaan ongelmaan.

Toivotan teille kaikille hyvää ja mielenkiintoista seminaaria! Jag vill önska er alla ett bra och intressant seminarium!
 

Tillbaka till toppen