Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson deltar i EU-rådet för rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2013 7.07
Pressmeddelande -

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 67 juni. I rättsliga frågor företräds Finland av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

På torsdag ska justitieministrarna behandla den allmänna uppgiftsskyddsförordningen som håller på att beredas. Vid mötet ska ministrarna diskutera vissa centrala frågor, såsom tillämpningsområdet för den framtida regleringen, kravet på den registrerades samtycke vid behandling av personuppgifter, principerna för behandling av personuppgifter, förhållandet mellan handlingarnas offentlighet och skyddet för personuppgifter samt den registrerades rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om honom eller henne samt om kriterierna för behandling av uppgifterna. Uppgiftsskyddsförordningen är en del av reformen av EU:s uppgiftsskyddslagstiftning. Behandlingen av det så kallade uppgiftsskyddspaketet inleddes i våras, och förhandlingarna pågår fortfarande.

Rådet avser att vid mötet anta en allmän riktlinje om ett direktiv som syftar till att förenhetliga de straffrättsliga bestämmelserna om skydd av unionens ekonomiska intressen. Direktivet gäller bedrägerier och andra brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, t.ex. penningtvätt, mutbrott och förskingring samt deras påföljder. Direktivet ersätter den tidigare konventionen inom detta område och dess protokoll som Finland har satt i kraft.

Justitieministrarna ska även diskutera de grundläggande och mänskliga rättigheterna i EU. Ministrarna får höra om läget med EU:s anslutning till den europeiska människorättskonventionen. Rådet avser också att anta slutsatser om de grundläggande rättigheterna, rättsstatsprincipen och tillämpningen av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

I samband med mötet träffar Henriksson justitieminister Juozas Bernatonis från Litauen, som inleder sitt EU-ordförandeskap i juli, samt Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande och kommissionär för rättsliga frågor.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, +358 40 749 0465, specialsakkunnig Sami Kiriakos, EUR, +32 2 2878 594, och specialsakkunnig Tiina Kangas-Alku, EUR, +32 2 2878 431

Närmare information på rådets webbplats:
Den offentliga delen av rådsmötena och presskonferenserna visas på webben. På webbplatsen finns dessutom dokument och annat material om frågor som rådet behandlar som offentliga.

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen