Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Stark strävan att minska brott mot barn och våld i nära relationer

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2022 13.45
Pressmeddelande

Regeringen beslutade igår vid budgetmanglingen att stödja brottsoffers rättigheter. Tilläggsfinansiering anvisas 2023 bland annat för en effektivisering av besöksförbudet och en skyndsam behandling av brott mot barn.

- Lagstiftningen om besöksförbud förnyas för att förbättra offrens rättigheter. Målet är att minska överträdelserna av besöksförbud och öka säkerheten i synnerhet för offer för våld i nära relationer. Reformen är mycket viktig. Vi måste få ett slut på våldet. Jag är också mycket nöjd över att regeringen har beviljat anslag för lagstiftning som påskyndar behandlingen av brott mot barn. Barn är i en mycket sårbar ställning som brottsoffer, och det är ytterst viktigt att brottsprocesserna inte drar ut på tiden, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

De projekt som syftar till att minska brott mot den personliga integriteten är en del av statsminister Sanna Marins regeringsprogram. För skyndsam behandling av brott som riktar sig mot barn anvisas domstolarna ett tillägg på 326 000 euro och åklagarväsendet ett tillägg på 238 000 euro för 2023.

Lagstiftningen om besöksförbud förnyas så att den bättre tryggar offrets rättigheter. I syfte att effektivisera besöksförbudet anvisas 227 000 euro till domstolarnas omkostnader, 30 000 euro till rättshjälpsbyråerna, 40 000 euro till Åklagarmyndigheten och 171 000 euro till Brottspåföljdsmyndigheten. 

Ställningen för utsökningsgäldenärer underlättas

Regeringen föreslår en temporär höjning av det skyddade beloppet för utsökningsgäldenärer för 2023. Det är fråga om ett ettårigt försök. Detta gör det lättare för utsökningsgäldenärer att klara sig i det rådande ekonomiska läget, där inflationen är hög och konsumentpriserna stiger. Minskningen av det belopp som utmäts från inkomsterna underlättar ställningen för utsökningsgäldenärer med låga inkomster, eftersom gäldenärerna får mer inkomster än för närvarande.

Andra resultat av budgetmanglingen inom justitieministeriets förvaltningsområde

För justitieministeriets omkostnader anvisas ett anslagstillägg på 1 miljon euro 2023 för att trygga kvaliteten och kontinuiteten i lagberedningen.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden anvisas ett anslagstillägg på 53 000 euro för justitieministeriets omkostnader och ett anslagstillägg på 263 000 euro för diskrimineringsombudsmannens omkostnader för genomförandet av delreformen av diskrimineringslagen. I och med reformen övervakar diskrimineringsombudsmannen utöver arbetsskyddsmyndigheterna att diskrimineringslagen följs i arbetslivet, och likabehandlingsplaneringen och främjandet utvidgas också till småbarnspedagogiken.

Antalet ärenden som inletts hos dataombudsmannen har tredubblats efter ändringen av dataskyddsförordningen. I och med att antalet ärenden har ökat avsevärt anvisas ett anslagstillägg på 505 000 euro för dataombudsmannen.

Siffrorna är slutgiltiga först efter regeringens allmänna sammanträde. Budgetpropositionen föredras för statsrådets allmänna sammanträde den 19 september 2022.

Ytterligare information: 
Anita Westerholm, specialmedarbetare, tfn 0295 150 051, [email protected] 
Tapio Laamanen, avdelningschef, tfn 0295 150 290, [email protected]
Niina Puolusmäki, enhetschef, tfn 02951 50119, [email protected]

Korrigering 2.9. kl. 16.36 Pressmeddelandets formulering gällande tillsynen av diskrimineringslagen har preciserats.

Tillbaka till toppen