Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet förverkligade framgångsrikt periodens beslut

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.5.2015 11.44
Pressmeddelande

Från justitieministeriet gavs under den gångna regeringsperioden över 130 regeringspropositioner. Justitieministeriet är ett av de ministerier som bäst lyckades förverkliga de beslut, som man kom överens om i regeringsförhandlingarna för fyra år sedan. - Jag är nöjd och stolt över det som vi har åstadkommit på justitieministeriet, konstaterar avgående justitieminister Anna-Maja Henriksson. Som justitieminister besvarade Henriksson även cirka 300 skriftliga spörsmål.

Brottsoffrens ställning har stärkts genom att det 2016 tas i bruk en avgift som tas ut av gärningsmännen för att öka den statliga finansieringen av stödtjänster för brottsoffer. Även förebyggandet av våld mot kvinnor har främjats. Bland annat har en ny straffbestämmelse, som trädde i kraft i början av år 2014, och som förbjuder förföljelse tagits in i strafflagen. En ändring av sexualbrottslagstiftningen, där sexuellt ofredande togs in som en ny bestämmelse, trädde i kraft i september 2014. Speciellt viktigt är att regeringen lyckades skräpa våldtäktslagstiftningen så att en våldtäkt som riktar sig mot en person som är under 18 år alltid ska betraktas som en grov gärning. Samtidigt frångick man även så kallad lindrig våldtäkt.

Familjerelaterade frågor har även framskridit bl.a. genom en moderniseringen av faderskapslagen. Den största ändringen gäller förfarandet för erkännande av faderskap i klara fall. I fortsättningen är det möjligt att erkänna faderskapet i samband med besök på mödravårdsrådgivningsbyrån redan före barnets födelse.

Henriksson är nöjd med den nya diskrimineringslagen, som inte enbart förbjuder diskriminering, utan även förpliktar till att främja likabehandling inom olika livsområden. Språkrelaterade frågor har även framskridit under perioden. I december 2012 godkände statsrådet Finlands första nationalspråksstrategi som syftar till att trygga att det i vårt land även i framtiden finns två livskraftiga nationalspråk, finska och svenska. Eftersom nationalspråksstrategin även innehåller långsiktiga mål och åtgärder, bör strategiarbetet enligt mellanrapporten fortsättas också under regeringsperioden 2015-2019. I teckenspråkslagen, som trädde i kraft vid ingången av maj, har dessutom förverkligandet av de teckenspråkigas rättigheter främjats.

Snabblånelagstiftningen skärptes betydligt från och med juni 2013 och det har redan visat sig att förändringen haft positiva följder. Vid årsskiftet trädde en ändring av skuldsaneringslagen i kraft, vilken ger privata näringsidkare och yrkesutövare bättre möjligheter att söka skuldsanering. Vid ingången av maj ändrades bestämmelserna om betalningstiden mellan företag så att betalningstiden vid avtal mellan näringsidkare får överskrida 30 dagar endast om det uttryckligen avtalats om detta.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Mia Wikström, puh. +358 2951 50300

Tillbaka till toppen