Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriets budgetförslag 2011

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.7.2010 9.07
Pressmeddelande -

Justitieministeriet föreslår ett anslag på 838 miljoner euro för 2011 för det egna förvaltningsområdets del. Om man räknar bort de årligen växlande valutgifterna, är anslagsökningen 27 miljoner euro (3 %) jämfört med budgeten för år 2010.

Justitieministeriet anser att det fortfarande är nödvändigt att öka resurser för bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten och den ekonomiska gråzonen, och därför föreslår det att anslagen för domstolarna, åklagarväsendet och utsökningsverket ökas med sammanlagt 2,8 miljoner euro. För att effektivera restitutionen av nyttan av brott syftar man till att utvidga specialindrivningen inom utsökningen till att omfatta hela landet och att öka antalet särskilda granskningar av konkursbon. Därtill föreslås det ett anslag på 1,6 miljoner euro för handläggningen av det omfattande WinCapita-målet.

Domstolarnas genomsnittliga behandlingstider är skäliga, men vissa mål drar ut på tiden längre än vanligt. Domstolarna ska särskilt noga följa upp alla mål som är över ett år gamla och med alla tillgängliga medel bemöda sig om att behandlingen går vidare. Åtgärder som syftar till att förbättra förundersökningar och åtalsprövning samt att förkorta längden på rättegångar ska inledas som samarbete mellan justitieministeriet och inrikesministeriet.

Avsikten är att förnya domstolarnas och åklagarväsendets ärendehanteringssystem under åren 2010-2014. Förnyelsen av systemen förkortar för sin del behandlingstiderna och möjliggör elektroniskt samarbete med andra myndigheter. Kostnaderna för projektet ska enligt den preliminära beräkningen vara 11,5 miljoner euro, varav 2 miljoner euro föreslås att ingå i statsbudgeten för år 2011.

I enlighet med vad som överenskommits vid regeringens ramförhandlingar ska lindrig misshandel som begås i en nära relation ändras från ett målsägandebrott till ett brott som lyder under allmänt åtal. Ändringen gäller även lindrig misshandel i de fall där offret är en person som utför sina arbetsuppgifter. Inom ramarna för statsekonomin har ett tilläggsanslag på sammanlagt 1,5 miljoner euro reserverats för domstolarna och åklagarväsendet för de kostnader som föranleds av reformen. Anslaget ingår också i budgetpropositionen.

Tillstånd till fortsatt handläggning ska införas i hovrätterna vid ingången av år 2011. Reformen ska snabba upp handläggning av ärenden och möjliggör att arten av det ärende som överklagas bättre än för närvarande kan beaktas. I tvistemål krävs ett tillstånd till fortsatt handläggning om penningbeloppet som tvistemålet gäller inte överstiger 10 000 euro i hovrätten. I brottmål bestäms behovet av ett tillstånd till fortsatt handläggning på basis av den dömdes straff.

För att främja barnvänliga rättegångar ska man genomföra ett försök med användning av sakkunnigbiträden vid mål som gäller vårdnad om barn i fyra tingsrätter. Revidering av bestämmelserna om att vittna i en rättegång ska inledas. Ett tilläggsanslag för att förbättra stödtjänster för brottsoffer ingår också i justitieministeriets förslag.

Man håller på att bygga ett tingshus i Kotka, och nya tingshus är under planering också i Kuopio och Joensuu.

Man ska fortsätta att överföra tyngdpunkten i verksamheten vid verkställighet av straff från slutna anstalter till samhällspåföljder och öppna anstalter. Man har för avsikt attår 2011 införa en ny övervakningsstraff, som betyder att den dömde avtjänar sitt relativt korta fängelsestraff under elektronisk övervakning till exempel med hjälp av ett band som fästs i hans eller hennes ben och en uppföljningsanordning. Användningen av övervakningsstraffet i full skala uppskattas minska det dagliga antalet fångar med cirka 130 fångar.

Avsikten är att frigivningsenheter ska inrättas för att främja kontrollerad frigivning av fångar. Fångar från Konnunsuo fängelse, som ska lägga ner sin verksamhet, överflyttas bl.a. till Kuopio och S:t Michels fängelser, där de grundliga renoveringarna och utbyggnaderna ska bli färdiga och tas i bruk år 2011.

Riksdagsval ska förrättas i april 2011. Därtill ska man göra förberedelser för presidentvalet som förrättas det följande året. Man syftar till att stärka medborgarnas möjligheter att delta och påverka beredningen och beslutsfattandet. Särskilt behöver man öka kännedom om möjligheter att delta bland de grupper som är mindre aktiva, såsom ungdomar och invandrare.

Ytterligare upplysningar:
ekonomidirektör Harri Mäkinen, tfn (09) 1606 7600
överinspektör Raimo Ahola, tfn (09) 1606 7569 (domstolar)
e-post: [email protected]

Finansministeriets förslag till statsbudget för år 2011 finns på adressen http://193.208.71.163/indox/tae/ruotsi/index.html [vm.fi].

Tillbaka till toppen