Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriets förslag till statsbudgeten 2021

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.8.2020 9.09
Pressmeddelande

För justitieministeriets förvaltningsområde föreslås anslag för sammanlagt 1 miljard euro för år 2021, vilket är 45,5 miljoner euro mer än den ordinarie budgeten för detta år. Ökningen beror bland annat på extra satsningar på informationsförvaltning och på de lönejusteringar som görs på grund av den allmänna löneförhöjningen.

Smidigare rättegångar

Domstolarna föreslås få ytterligare 2,7 miljoner euro finansiering för år 2021. Tilläggsmedlen ska användas för att göra rättegångarna smidigare. För att minska anhopningen av vatten- och miljöärenden föreslås ett tillägg på 1,7 miljoner euro.  

För genomförandet av de digitala arbetsverktygen och e-tjänsterna vid de allmänna domstolarna och Åklagarmyndigheten (ärende- och dokumenthanteringssystemet AIPA) föreslås det ett tillägg på 5 miljoner euro. Även här är målet smidigare rättegångar.  För Åklagarmyndigheten föreslås en nivåförhöjning på 2,5 miljoner euro för att trygga realiserandet av straffansvaret.

För anskaffning av videokonferensutrustning föreslås sammanlagt 1,8 miljoner euro till domstolarna, Åklagarmyndigheten och Brottspåföljdsmyndigheten. Användningen av videokonferenser har ökat på grund av coronaviruspandemin och på grund av att rättsprocesserna gjorts enklare.

På grund av reformen av förvandlingsstraffen för böter föreslås det för domstolarna, Åklagarmyndigheten och Brottspåföljdsmyndigheten ett tillägg på sammanlagt 8,8 miljoner euro. I februari 2019 godkände riksdagen en lagändring som träder i kraft i början av 2021.  Lagändringen gör det möjligt att förvandla en bot till fängelsestraff vid vissa upprepade bötesstraff.  

Brottspåföljdsmyndigheten föreslås få ett tillägg på 2,6 miljoner euro för de utgifter som föranleds av skärpningen av straffen för sexualbrott mot barn och övervakningen av villkorligt fängelse för personer över 21 år. Även dessa lagändringar gjordes i början av 2019. För kostnaderna för det nya kvinnofängelset i Tavastehus föreslås ett tillägg på 1,9 miljoner euro, och för ny säkerhetsteknik i fängelser 3,2 miljoner euro.

Tillgängligheten till ekonomi- och skuldrådgivning förbättras

Överskuldsättningen och därtill anknytande problem ska minskas. För rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten föreslås ett tilläggsanslag på 1 miljon euro för att utveckla ekonomi- och skuldrådgivningen så att den bättre kan tillgodose det ökade behovet. För utsökningsmyndigheten föreslås ett tilläggsanslag på 0,5 miljoner euro för att effektivera rådgivningen för skuldsatta.

Till förvaltningsdomstolarna och rättshjälpen föreslås ytterligare finansiering för 4,9 miljoner euro för asylsökandes rättsskydd.

Antalet personer som är i behov av allmän intressebevakning ökar varje år i takt med att befolkningen blir äldre. På grund av ökningen föreslås det ett tilläggsanslag på 1,9 miljoner euro för intressebevakningsbyråerna.

För inrättandet av äldreombudsmannauppgiften föreslås ett tilläggsanslag på 420 000 euro.

Till justitieministeriets anslag föreslås det ett tillägg på 1 miljon euro för att säkerställa ett effektivt genomförande av regeringsprogrammet och kvaliteten vid statsrådets lagberedning.  

Coronaviruspandemin kommer att orsaka långvariga anhopningar av ärenden inom justitieministeriets förvaltningsområde samt ett behov av tilläggsresurser under åren 2021-2022 och eventuellt också efter det. Pandemins konsekvenser för anslagen beaktas i höst vid beredningen av budgeten.  

Ytterligare information:
Tapio Laamanen, avdelningschef, tfn 0295 150 290
Miika Snellman, enhetschef, tfn 0295 150 126
E-postadresserna har formen [email protected]
 
Justitieministeriets förslag av 18.5.2020 om budgeten för 2021 (på finska)
 
Finansministeriets förslag av 13.8.2020 till statsbudget för 2021 (på finska)
 


 

Tillbaka till toppen