Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Justitieministeriets förvaltningsområde i statens budgetproposition 2022

Justitieministeriet
27.9.2021 13.31
Pressmeddelande

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen ett anslag på sammanlagt cirka 1 miljard euro för justitieministeriets förvaltningsområde. Nivån på det totala anslaget är densamma som i den ordinarie budgeten för innevarande år. Tilläggsfinansiering har reserverats bland annat för att utveckla systemet för bevisupptagning, för att ändra åtalsrätten för olaga hot och för att stärka finländarnas ekonomiska kunnande.

Med den årliga budgeten på cirka 1 miljard euro för justitieministeriets förvaltningsområde sköts en stor  del av den finländska rättsstatens funktioner, bland annat hela domstolsväsendet (300 miljoner euro), omfattande verksamhet vid rättshjälps- och intressebevakningsbyråerna (83 miljoner euro), högklassig åklagarverksamhet (55 miljoner euro), effektiv utsökning (107 miljoner euro) samt verkställighet av fängelsestraff och samhällspåföljder (238 miljoner euro).

– Ett stabilt och tillförlitligt rättssystem är en grundläggande förutsättning för en gynnsam utveckling av samhället och samhällsekonomin. I denna budgetproposition anvisas dessutom tilläggsresurser för många olika delområden inom rättsvården, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

För ett videoupptagningssystem för dokumentation av muntlig bevisning vid rättegångar anvisas 3,74 miljoner euro för 2022. På detta sätt förverkligas föresatsen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering att koncentrera mottagandet av bevisning vid rättegångar till tingsrätterna, där bevisningen spelas in för behandling i hovrätten.

Från och med 1 oktober 2021 blir olaga hot ett brott som faller under allmänt åtal, om hotet riktar sig mot en person på grund av hans eller hennes arbetsuppgift eller offentliga förtroendeuppdrag. Därför får åklagarväsendet och domstolarna ett tilläggsanslag på sammanlagt 677 000 euro för att klara av en ökad måltillströmning. Syftet med ändringen är att i enlighet med regeringsprogrammet trygga resurser och expertis bland annat för att bekämpa och utreda systematiska trakasserier, hot och svartmålning som hotar myndighetsverksamheten, forskningen och informationsförmedlingen.

Domstolarna har anvisats tilläggsfinansiering på 1 miljon euro för att minska de allt längre handläggningstiderna vid domstolsbehandling och för att bättre kunna säkerställa att straffansvaret realiseras.

Stärkt ekonomiskt kunnande och ökad säkerhet i fängelserna

I budgeten anvisades 1 miljon euro för att stärka finländarnas ekonomiska kunnande. Den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen kompletteras med en ny funktion för att främja den finansiella läskunnigheten. Målet är att öka människors förståelse för betydelsen av kunskaper i ekonomi och att bidra till en hållbar privatekonomi. 
– Ökad finansiell förmåga hjälper inte bara de enskilda människorna att fatta goda ekonomiska beslut, utan skapar välfärd för alla samhällsekonomiska sektorer, betonar minister Henriksson.

För Brottspåföljdsmyndigheten reserverades tilläggsfinansiering på 2 miljoner euro. Anslaget ska användas dels till att minska fångvakternas ensamarbete, dels till att kunna beakta de kvinnliga fångarnas särskilda behov bättre än för närvarande.

Andra sakkomplex som ingår i budgeten

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har gett dataombudsmannens byrå fler anmälningar om personuppgiftsincidenter än väntat. I budgeten anvisades sammanlagt 296 000 euro i anslag för behandling av anmälningarna, för certifiering av informationssäkerhet samt för dataombudsmannens kostnader för lagprojekt som gäller EU:s informationssystem.

Det första välfärdsområdesvalet  förrättas söndagen den 23 januari 2022 och de totala kostnaderna för valet uppgår till 11,9 miljoner euro. För beredningen av välfärdsområdesvalet har redan reserverats 4,1 miljoner euro för 2021. För 2022 föreslås således ett tillägg på 7,8 miljoner euro.

Statsbudgeten för 2022 

Mer information: 
Tapio Laamanen, avdelningschef, tfn 0295 150 290, [email protected]
Niina Puolusmäki, ledande sakkunnig, tfn 0295 150 119, [email protected]
Maria Swanljung, specialmedarbetare, tfn 0295 150 023, [email protected]

Tillbaka till toppen