Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriets förvaltningsområde i statens budgetproposition 2023

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 18.57
Pressmeddelande

I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen ett anslag på sammanlagt 1,1 miljarder euro för justitieministeriets förvaltningsområde. Nivån på det totala anslaget är cirka 30 miljoner euro större jämfört med den ordinarie budgeten för innevarande år, när man räknar bort de årligen växlande valutgifterna. Ämbetsverkens omkostnader utgör cirka 80 procent av anslagen. Tilläggsfinansiering reserverades bland annat för att effektivisera besöksförbudet, stärka sametingets resurser och trygga rättsvården.

Med budgeten för justitieministeriets förvaltningsområde för 2023 finansieras den finländska rättsstatens kärnfunktioner, bland annat hela domstolsväsendet (316 miljoner euro), omfattande rättshjälp och intressebevakning, inklusive konsumenttvistenämnden (84 miljoner euro), högklassig åklagarverksamhet (57 miljoner euro), effektiv utsökning inklusive konkursombudsmannen (107 miljoner euro) samt effektiv verkställighet av fängelsestraff och samhällspåföljder (241 miljoner euro).

- Jag är mycket nöjd över att regeringen har beviljat anslag för lagstiftning där besöksförbudet effektiviseras och som påskyndar behandlingen av brott mot barn. Dessa åtgärder är mycket viktiga för att förbättra brottsoffrens ställning, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

År 2023 föreslås ett tilläggsanslag på cirka 470 000 euro för effektivisering av besöksförbudet och 564 000 euro för brådskande behandling av brott mot barn. För finansieringen av genomförandet av reformen av lagstiftningen om sexualbrott anvisas 1,9 miljoner euro. I budgetpropositionen för 2023 ingår flera andra förslag till så kallade budgetlagar som beretts av justitieministeriet.

- Justitieministeriet har en central roll som upprätthållare och förnyare av samhällets grundläggande lagstiftning. I samband med budgetpropositionen antar vi i år flera budgetlagar som utöver resurser för genomförandet också kräver högklassig lagberedning. För att justitieministeriet ska kunna sörja för upprätthållandet och uppföljningen av samhällets grundläggande lagstiftning samt sköta sin uppgift att delta även i andra ministeriers projekt och stödja dem fullt ut, behöver ministeriet resurser. I budgeten föreslås ett tilläggsanslag på 1 miljon euro för att trygga kvaliteten och kontinuiteten i lagberedningen, säger Henriksson.

I enlighet med rambeslutet anvisas för tryggande av rättsvården ett tillägg på 12 miljoner euro och 3 miljoner euro för förkortning av behandlingstiderna för miljö-, markanvändnings- och byggärenden vid förvaltningsdomstolarna. Även nästa år står 4 miljoner euro till förfogande för att förkorta åtalsprövningen och behandlingstiderna och 2 miljoner euro för att förbättra fängelsesäkerheten.


Andra sakkomplex som ingår i budgeten

Det föreslås att anslaget för upprätthållande av samernas kulturella autonomi höjs med en halv miljon euro, varav 360 000 euro ska användas för att stärka sametingets resurser.

På grund av delreformen av diskrimineringslagen anvisas diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ett anslagstillägg på 53 000 euro för justitieministeriets omkostnader och ett anslagstillägg på 263 000 euro för diskrimineringsombudsmannens omkostnader.

Det föreslås att det skyddade beloppet för utsökningsgäldenärer höjs temporärt för 2023 som ett ettårigt försök. Dessutom föreslås det som förslag till budgetlag att antalet fria månader för gäldenärer ska utökas och att en väsentligt nedsatt betalningsförmåga ska beaktas på grund av högre kostnader än normalt för inkomstens förvärvande. Syftet är att underlätta ställningen för utsökningsgäldenärer med låga inkomster genom att öka deras disponibla inkomster.

Antalet ärenden som inletts hos dataombudsmannen har tredubblats efter ändringen av dataskyddsförordningen. Budgetpropositionen innehåller ett anslagstillägg på cirka en halv miljon euro för att trygga dataombudsmannens resurser. Dessutom innehåller budgetpropositionen 136 000 euro till dataombudsmannen för behandling av kränkningar av informationssäkerheten och för certifieringar inom informationssäkerhet.

Statsbudgeten för 2023 

Mer information: 
Oscar Byman, specialmedarbetare, tfn 0295 150 023, [email protected] 
Tapio Laamanen, avdelningschef, tfn 0295 150 290, [email protected]
Niina Puolusmäki, enhetschef, tfn 02951 50119, [email protected]

Nyheten har korrigerats den 22.9.2022 kl. 14.08 med avseende på nivån på det totala anslaget jämfört med budgeten för innevarande år (30 milj. euro större). Tidigare hade nästa års anslagsnivå felaktigt jämförts med nivån år 2021 (42 milj. euro större).

Tillbaka till toppen