Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriets framtidsöversikt 2014

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2014 6.59
Pressmeddelande -

Ett rättvist, öppet och förtroendebaserat samhälle. - Denna rubrik koncentrerar budskapet i justitieministeriets översikt av förvaltningsområdets framtid.

Enligt justitieministeriets bedömning kommer det allt stramare ekonomiska läget att vara den största enskilda faktorn som påverkar förvaltningsområdets verksamhet under de närmaste åren. På grund av det ekonomiska läget krävs betydlig effektivisering av verksamheten och omfattande strukturella reformer inom olika sektorer för att kunna bevara rättsstaten.

I översikten behandlas framtiden utgående från tre olika teman. Det första temat är det statliga systemet, demokrati och grundläggande rättigheter, det andra är tillgång till rättsskydd och det tredje är allmän kriminalpolitik och brottspåföljdssystemet. I slutet av respektive tema beskrivs de risker som kan förverkligas ifall man inte reagerar på ändringarna i verksamhetsmiljön med tillräckligt planmässiga och effektiva åtgärder. Frågorna granskas ur medborgarens synvinkel.

Tydligt fastställda tyngdpunkter för verksamheten gällande grundläggande och mänskliga rättigheter ska underlätta valet mellan olika sparåtgärder. Vid sidan om lagstiftningen behövs även anvisningar, utbildningar, diskussion och ny praxis. Nya åtgärder behövs också när det gäller att stärka demokratin. Den utvecklande teknologin erbjuderde nödvändiga verktygen för detta men utnyttjandet av dessa verktyg kräver nya tag inom förvaltningen, konstateras det i framtidsöversikten.

Tillgången till rättsskydd förutsätter att var och en har tillgång till ett rättsmedel för att förverkliga sina rättigheter och att förfarandena är rättvisa. Enligt ministeriets bedömning kan utveckling av modeller som främjar tidig utredning av ärenden och alternativa tvistlösnings- och rättelseförfaranden göra det möjligt att producera effektivt och ekonomiskt rättsskydd redan innan ärendet tas upp till domstolsbehandling. Domstolar ska handlägga sådana ärenden som inte kan behandlas i andra instanser utan att det skadar rättssäkerheten.

Användning av straffrättssystemet och kriminaliseringar utgör en, men bara en, nödvändig del av den finländska kriminalpolitiken. Brott kan också förebyggas genom att rätta till de omständigheter och situationer som bidrar till att skapa brottslighet. Undersökningar stödet det faktum att utslagning leder till ökad brottslighet och ökar känslan av otrygghet. Därför är det viktigt att fortsätta det brottsförebyggande arbetet och förbättra brottspåföljdernas effektivitet.

Ytterligare upplysningar:
ledningens expert, Tea Skog, tfn 02951 50466

Tillbaka till toppen