Hoppa till innehåll
Media

Ny lag om internationell rättslig hjälp träder i kraft vid ingången av oktober

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2015 12.07
Pressmeddelande
Lagen om internationell rättslig hjälp och om erkännande och verkställighet av domar på civil- och handelsrättens område träder i kraft vid ingången av oktober. Den nya lagen innehåller allmänna bestämmelser om att lämna och begära rättslig hjälp samt kompletterande bestämmelser om bland annat delgivning av handlingar och bevisupptagning i en främmande stat.

Syftet med den nya lagen är att modernisera och klargöra den gällande lagstiftningen som till vissa delar är föråldrad och svårbegriplig. Det finns redan en egen lag om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden.

Internationell rättslig hjälp betyder mellanstatligt samarbete i mål och ärenden där det finns behov av att företa processhandlingar i någon annan stat än den där rättegången äger rum. Det kan till exempel vara fråga om att delge stämningar, ta upp bevis och skaffa upplysningar om lagstiftningen eller rättsordningen i en främmande stat.

Normer för internationell rättslig hjälp behövs både i situationer där en finsk domstol behöver handräckning från utlandet och i situationer där en utländsk rättslig myndighet vänder sig till Finland med en begäran om att åtgärder ska vidtas här.

Eftersom det är fråga om mellanstatligt samarbete, finns det bestämmelser om internationell rättslig hjälp i flera konventioner och i EU-lagstiftningen. Dessa har alltid företräde framför nationell rätt. Den nya lagen ska således tillämpas som komplement till dem, eller när det behövs rättslig hjälp och det inte finns något gällande avtal mellan Finland och den främmande staten.

I lagen ingår också bestämmelser om erkännande och verkställighet av utländska domar. I lagen konstateras tydligt det gällande rättsläget, det vill säga att en dom som har meddelats av en utländsk domstol erkänns och verkställs i Finland endast om det särskilt har avtalats om detta eller om det särskilt föreskrivs om detta. Ett särskilt avtal om erkännande och verkställighet av domar förutsätter oftast att det utfärdas kompletterande bestämmelser. Med hänsyn till dessa situationer har det i den nya lagen intagits bestämmelser bland annat om ändringssökande.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276, e-post: fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen