Hoppa till innehåll
Media

Myndighetsuppgifter som hänför sig till internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet ska preciseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2010 10.45
Pressmeddelande -

Kommunikationsverket ska utses till den nationella myndighet som svarar för bedömningen av säkerheten i fråga om informationssystem och telekommunikation. Den nya uppgiften hänför sig till lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet. Regeringens proposition med förslag till ändring av denna lag avses bli överlämnad till riksdagen vid presidentföredragningen fredagen den 30 april.

Då en nationell myndighet för informationssäkerhet utses, förbättras de finländska företagens möjligheter att delta i sådana internationella anbudstävlingar där det förutsätts att en myndighet i företagets etableringsland ger ett utlåtande om eller godkännande av kommunikationssystemens säkerhet. Det kan vara fråga om projekt av stor ekonomisk betydelse.

De utredningar om näringsidkares tillförlitlighet som görs med stöd av en internationell förpliktelse som gäller informationssäkerhet, d.v.s. de så kallade säkerhetsutredningar som gäller sammanslutningar, ska samtidigt överföras från huvudstaben till skyddspolisen. Huvudstaben ska dock fortfarande sköta sådana säkerhetsutredningar gällande sammanslutningar som hänför sig till försvarsförvaltningen. För närvarande svarar huvudstaben för alla säkerhetsutredningar. I praktiken har skyddspolisen redan skött dessa uppgifter då det gäller s.k. civila ärenden inom ramarna för ett samarbetsavtal som lagen tillåter.

Det föreslås också att sekretessbestämmelsens formulering ska preciseras så att sekretessens omfattning ska vara beroende av det som i respektive fall förutsätts i en internationell förpliktelse som gäller informationssäkerhet.

Lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet tillämpas på säkerhetsklassificerade informationsmaterial som utbyts inom det internationella samarbetet. Det är alltså fråga om sekretessbelagd och särskilt känslig information vars röjande kan medföra skador på betydande nationella intressen och på andra centrala allmänna intressen. En hög informationssäkerhetsnivå ska iakttas vid behandlingen av sådan information.

Utrikesministerietär Finlands nationella säkerhetsmyndighet i ärenden som avses i internationella överenskommelser om informationssäkerhet.


Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Anna-Riitta Wallin, tfn 09 1606 7693

Tillbaka till toppen