Hoppa till innehåll
Media

EU-förordningarna om internationella pars förmögenhetsförhållanden börjar tillämpas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.1.2019 13.42
Pressmeddelande

EU:s förordningar om internationella pars förmögenhetsförhållanden börjar tillämpas den 29 januari 2019. Förordningarna förenhetligar de internationella privaträttsliga bestämmelser som ska tillämpas på förmögenhetsförhållandena.

Den ena förordningen gäller makars förmögenhetsförhållanden och den andra  förmögenhetsförhållanden i registrerade partnerskap. Avsikten är att republikens president i morgon ska stadfästa de lagändringar som krävs för reformen så att de träder i kraft den 29 januari 2019.

I förordningarna föreskrivs det om vilken stats domstol som är behörig och vilken stats lag som ska tillämpas i frågor som gäller makars förmögenhetsförhållanden när det finns en internationell anknytning. Förordningarna innehåller också bestämmelser om erkännande och verkställighet av beslut som fattats i en annan medlemsstat.

De nya bestämmelserna gör livet enklare för t.ex. sådana makar eller registrerade par som är medborgare i olika stater eller som har varit bosatta i olika länder. De kan med stöd av enhetliga bestämmelser avtala om vilken stats lag som ska tillämpas på fördelningen av egendomen om makarna skiljs eller om en av makarna dör.

Om inget avtal har ingåtts, tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden i första hand lagen i den stat där makarna hade sin första gemensamma hemvist efter det att äktenskapet ingicks. På de förmögenhetsrättsliga verkningarna av ett registrerat partnerskap tillämpas den stats lag i enlighet med vilken partnerskapet registrerades. De bestämmelser i förordningarna som gäller tillämplig lag tillämpas endast på personer som ingår äktenskap, registrerar sitt partnerskap eller ingår ett avtal om tillämplig lag den 29 januari 2019 eller efter det.

EU-förordningarna börjar tillämpas i 18 medlemsstater som deltar i ett fördjupat samarbete: Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Österrike, Portugal, Slovenien, Finland, Sverige och Cypern.

Till äktenskapslagen fogas i detta sammanhang också bestämmelser om erkännande och verkställbarhet i fråga om utländska beslut. De förbättrar rättsskyddet för par för vilka beslut om parets förmögenhetsförhållanden har fattats i en stat som inte deltar i det fördjupade samarbetet eller det nordiska samarbetet.

Ytterligare upplysningar: Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50260, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Förordningen om makars förmögenhetsförhållanden

Förordningen om förmögenhetsförhållanden i registrerade partnerskap

Tillbaka till toppen