Hoppa till innehåll
Media

Kommittén mot tortyr presenterade sina preliminära iakttagelser från sin inspektion av slutna inrättningar i Finland

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2014 8.58
Pressmeddelande -

Europeiska kommittén för förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CPT) har presenterat sina preliminära iakttagelser från sin inspektionsresa i Finland i september.

Under sin inspektionsresa (22.9?2.10.2014) besökte kommittén sju polisinrättningar, en tillnyktringsstation för berusade, två förvarsenheter för utlänningar, gränsbevakningsväsendets förvarslokaler på Helsingfors-Vanda flygplats, fyra fängelser samt Niuvanniemi psykiatriska sjukhus.

Inga påståenden om osaklig behandling av de frihetsberövade i dessa inrättningar framfördes till delegationen. CPT fann dock många förbättringsbehov. Kommittén fäste särskild uppmärksamhet vid fyra missförhållanden: förvaringen av häktade på polisinrättningarna, cellerna utan toalett i fängelserna, dagordningen på fängelsernas slutna avdelningar samt förfarandet för underställelse och överklagande av beslut om psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja.

Kommitténs egentliga rapport om inspektionsbesöket blir klar om cirka sex månader. Efter detta ska Finlands regering inomett halvt år lämna ett svar på rapporten.

Genomförandet av rekommendationerna har framskridit för långsamt

Vid sitt besök på polisinrättningarna fäste delegationen uppmärksamhet vid att häktade fortfarande förvaras i polisens lokaler trots kommitténs tidigare rekommendationer och anmärkningar. CPT påtalade saken första gången för över 20 år sedan. CPT anser att de häktades friluftsmöjligheter på polisinrättningarna är dåliga. Ett annat problem är bristen på naturljus i cellerna. Delegationen ansåg vidare att de häktades sjuk- och hälsovård och deras aktivitetsmöjligheter var bristfälliga. Kommittén konstaterade att man måste sluta förvara häktade på polisinrättningarna, eftersom det inte finns något godtagbart skäl för detta.

Kommittén lyfte också fram problemen i sjuk- och hälsovården för andra frihetsberövade som förvaras i polisens lokaler. Därtill ansågs det vara problematiskt att berusade personer förvaras på polisinrättningarna, eftersom poliserna inte har tillräcklig utbildning i behandlingen av berusade. Kommittén lade också märke till att man på vissa polisinrättningar använde säkerhetsutrustning som begränsar de frihetsberövades rörelsefrihet.

Kommittén fäste uppmärksamhet vid att man särskilt i Helsingfors fängelse fortfarande använder celler där det i stället för toalett finns hinkar som ska tömmas. Också detta missförhållande har lyfts fram redan vid tidigare besök.

Kommittén påpekade också att grunderna för och förfarandet vid placering av fångar på en sluten avdelning inte är tillräckligt transparenta. Kommittén ansåg att situationen i fråga om detta är oroväckande särskilt i Riihimäki fängelse, där över en tredjedel av fångarna avtjänar sitt straff i förhållanden som liknar verkställighet av straff i enrum.

Kommittén konstaterade att fängelsepersonalen i allmänhet är välutbildad och bemöter fångarna på ett yrkesmässigt sätt. Ledningen och personalen vid fängelserna i Kervo och Helsingfors fick särskilt beröm för sin inställning till fångarna.

Kommittén ansåg att de materiella omständigheterna i förvarsenheterna för utlänningar är bra och att personalen är välutbildad. Enligt kommittén var det dock problematiskt att den nya förvarsenheten i Joutseno ligger avsides och i en fängelseaktig miljö. Därtill konstaterade kommittén att det i förvarsutrymmet på Helsingfors-Vanda flygplats inte finns något omfattande förvarsregister.

Vid Niuvanniemi sjukhus fäste kommittén uppmärksamhet vid användningen av säkerhetsutrustning som begränsar patienternas rörelsefrihet. Dessutom ansåg kommittén att förfarandet för underställelse och överklagande av beslut om psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja är ineffektivt. Enligt kommittén dröjer det i regel flera månader innan man får förvaltningsdomstolens beslut i ärendet, muntliga höranden ordnas enbart i undatagsfall och domarna besöker ytterst sällan sjukhuset för att träffa patienterna personligen. Däremot ansåg kommittén att sjukhusets förhållanden, de individuella vårdplanerna, personalens närvaro vid aktiviteterna och uppdateringen av patientuppgifterna är på en god nivå.

Inspektionsberättelsen offentliggörs

Kommitténs arbete baserar sig på Europarådets konvention om förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. I Finland trädde konventionen i kraft år 1991. Kommittén har till uppgift att granska behandlingen av personer som berövats sin frihet och den har rätt till tillträde till alla sådana inrättningar där frihetsberövade människor förvaras. CPT utför periodiska inspektioner i konventionens medlemsländer med cirka fem års mellanrum. Kommittén väljer själv vilka inrättningar den vill inspektera och gör under sina inspektioner också oanmälda besök på inrättningar.

En delegation från kommittén besökte nu Finland för femte gången. Som avslutning på besöket redovisade delegationen sina preliminära iakttagelser för de finska myndigheterna. Kommitténs föregående besök i vårt land ägde rum år 2008.

CPT:s inspektionsgrupp på nio personer leddes av georgiern George Tugushi. I övrigt utgjordes gruppen av sakkunniga i bl.a. psykiatri, fångvård och mänskliga rättigheter från olika konventionsstater.

Kommitténs rapport är konfidentiell och kan offentliggöras bara med det inspekterade landets samtycke. Liksom vid alla tidigare inspektioner kommer Finland att offentliggöra både kommitténs inspektionsberättelse och de svar som ges på den. Finland offentliggör också CPT:s preliminära iakttagelser, vilket är mycket sällsynt i Europa.

Ytterligare upplysningar:

Kontakttjänsteman i Finland, regeringsrådet Ulla Mohell, justitieministeriet, tfn 02951 50576
generaldirektör Esa Vesterbacka, Brottspåföljdsmyndigheten, tfn 02956 88400 (fängelserna)

polisdirektör Sanna Heikinheimo, inrikesministeriets polisavdelning, tfn 0295488553
överinspektör för gränsbevakningsfrågor Pertti Normia, staben för gränsbevakningsväsendet, tfn 0295421607 (gränsbevakningsväsendets förvarslokaler)
överinspektör Tero Mikkola, inrikesministeriets migrationsavdelning, tfn 0295488617 (förvaring av utlänningar)

polisinspektör Jussi Huhtela, Polisstyrelsen, tfn 02954 81765 (polisinrättningarna)
polisöverinspektör Esko Kesti, Polisstyrelsen, tfn 020954 81753 (polisinrättningarna)

regeringsrådet Pirjo Kainulainen, avdelningen för social- och hälsovårdstjänster vid social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 092 (patientens rättigheter)
medicinalrådet Helena Vorma, avdelningen för social- och hälsovårdstjänster vid social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 388 (mentalvårdstjänster)
chefläkare Eila Tiihonen, Niuvanniemi sjukhus, tfn 0295 242 204 (Niuvanniemi sjukhus)

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen