Hoppa till innehåll
Media

Språkgrupperna diskuterade med minister Lindström på det första samrådet om språkärenden

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2016 13.03
Pressmeddelande

Delegationen för språkärenden informerar Finlands språkgrupper samlades den 20 oktober till det första samrådet om språkärenden. Samrådet ordades av delegationen för språkärenden som verkar i anslutning till justitieministeriet. Avsikten är att införa en öppen dialog mellan olika språkgrupper och regeringen.

Huvudteman för samrådet var attityderna mot olika språkgrupper i dagens Finland samt förverkligandet av de språkliga rättigheterna i social- och hälsovårdstjänster. Gemensamt för inläggen var oron för det allt kärvare språkklimatet samt rädslan dels för att språkgrupperna inte känner till sina rättigheter och dels för att myndigheterna inte fullföljer sina skyldigheter att förverkliga rättigheterna. Diskussionen avspeglade även den ökade mångfalden och mångspråkigheten i det finska samhället.

Regeringen önskar en konstruktiv diskussion

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström efterlyste i sitt tal en god samtalskultur och en genuin dialog mellan regeringen och de olika språkgrupperna.

– Regeringen vill höra vad våra språkgrupper har att säga. Vi kom hit för att delta, hitta lösningar samt för att öka respekten för varandras språk och kulturer. Trots att det finns skillnader i språkgruppernas storlek och ställning har de ofta liknande problem, konstaterade Lindström.

Ordförande för delegationen för språkärenden, professor Pirjo Hiidenmaa betonade språkets betydelse såväl för individer som för samhället.

– Språket är av stor betydelse vare sig det är fråga om tankar, tjänster eller information. Språket ger oss möjlighet att bemöta varandra, men kan också leda till att vissa människor förbises. Jubileumsåret för yttrandefriheten bör firas genom att tala vackert och empatiskt alla de språk som används i Finland, sade Hiidenmaa.

Som samrådets slutsatser framför delegationen följande:

  • Språkgrupperna i Finland är oroade för det försämrade språkklimatet. Attityderna har blivit hårdare och hos alla språkgrupper finns erfarenheter av nedvärderande uttalanden som riktats mot en person eller dennes egenskaper. Delegationen för språkärenden anser det vara viktigt att regeringen tydligt fördömer all slags hatretorik och riktar tillräckliga resurser till förebyggande verksamhet som bygger upp en positiv språkklimat. Myndigheterna har ett särskilt ansvar för främjande av språkliga rättigheter.  Därför bör myndigheters kännedom om språkliga rättigheter och inställning till olika språk förbättras.
  • Även om lagstiftningen i huvudsak håller nivån finns det ständiga brister i det praktiska förverkligandet av språkliga rättigheter. Delegationen betonar att de språkliga rättigheterna inte kan skiljas åt från de andra grundläggande rättigheterna. Vid beredningen av förvaltningsreformer ska regeringen se till att de språkliga rättigheterna tryggas och förverkligas både genom lagstiftning och genom finansiering. Reformernas språkliga konsekvenser bör bedömas systematiskt. Språkgruppernas synpunkter till exempel på överföringen av ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster ska tas på allvar. Reformerna får inte försämra förverkligandet av dessa rättigheter eller den faktiska tillgången till tjänster på eget språk.
  • Språkgrupperna är en väsentlig del av Finland och det är viktigt att upprätthålla goda relationer mellan de olika språkgrupperna. Regeringen bör regelbundet höra språkgrupperna både när det gäller reformer och även i övrigt. Därför ska ett samråd även i fortsättningen ordnas årligen för att diskutera aktuella frågor gällande språk och de språkliga rättigheterna.
  • Delegationen fäster uppmärksamhet vid att Europarådets rådgivande kommittee som övervakar förverkligandet av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter i sina rekommendationer har lyft fram samma teman som samrådet: en konstruktiv dialog med samerna, verkställandet av nationalspråksstrategin samt de allt mer spända relationerna mellan etniska grupper.

Under dagen diskuterades frågor som gällde finska, svenska, samiska, romani, teckenspråk och karelska samt olika invandrargruppers språk. Förutom minister Lindström fanns det centrala tjänstemän med tanke på språkfrågor från olika ministerier på plats för att svara på frågor. Till samrådet hade denna gång inbjudits Svenska Finlands folkting, Sametinget, delegationen för romska ärenden, delegationen för etniska relationer, Dövas Förbund r.f., Finlandssvenska teckenspråkiga r.f., Suomalaisuuden liitto ry, Karjalan kielen seura ry och Suojärven pitäjäseura ry samt ledamöterna i delegationen för språkärenden.

Ytterligare upplysningar: Ordförande för delegationen för språkärenden, professor Pirjo Hiidenmaa, tfn 0294154001, eller generalsekreterare för delegationen, språkrättsråd Corinna Tammenmaa, tfn 02951 50181

Läs mer:
Minister Jari Lindströms tal vid samrådet (på finska, 20.10.2016)
Delegationens ställningstagande 6.9.2016 (social- och hälsovårdsreformen och reformen av tingsrättsnätverket)
Delegationens webbplats

Tillbaka till toppen