Hoppa till innehåll
Media

Kommitté ska planera hovrätternas och förvaltningsdomstolarnas strukturer

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2010 6.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en kommitté som ska utarbeta ett förslag till reform av hovrätternas och förvaltningsdomstolarnas strukturer. Syftet är att skapa domstolar som till antalet ärenden och till sin struktur är ungefär lika stora. Detta förutsätter sannolikt att 1-2 hovrätter och 1-3 förvaltningsdomstolar dras in.

För närvarande finns det sex hovrätter som ligger i Åbo, Vasa, Östra Finland (Kuopio), Helsingfors, Kouvola och Rovaniemi. Det finns åtta allmänna regionala förvaltningsdomstolar som ligger i Helsingfors, Tavastehus, Kouvola, Kuopio, Uleåborg, Rovaniemi, Åbo och Vasa.

Målet för strukturreformen är att domstolarna placeras på sådana orter som med hänsyn till operativa, geografiska och regionala aspekter bäst motsvarar behoven. Vid bedömningen måste kommittén utöver tryggandet av rättsskyddet beakta ekonomiska, historiska, regionala och språkliga aspekter samt belägenheten av den juridiska utbildningen. Vid behov kan det göras också en mer omfattande utredning om behovet att ändra den nuvarande domkretsindelningen. Den finsk- och svenskspråkiga befolkningens möjligheter att få service på sitt eget språk måste tryggas.

För närvarande finns det stora skillnader i hovrätternas och förvaltningsdomstolarnas storlek. Den största hovrätten, dvs. Helsingfors hovrätt, har 172 anställda och Rovaniemi hovrätt, som är den minsta, har 45 anställda. Helsingfors förvaltningsdomstol har 151 anställda och den minsta förvaltningsdomstolen, dvs. Rovaniemi förvaltningsdomstol, har 16 anställda.

Antalet ärenden som kommer in till hovrätterna har minskat och det antas minska ytterligare i fortsättningen. Till hovrätterna inkommer årligen 11 000 -12 000 ärenden, varav merparten är besvär över tingsrätternas avgöranden. I början av detta år genomfördes en tingsrättsreform och som en konsekvent följd av detta bör också antalet hovrätter bedömas. Målet med tingsrättsreformen var att flytta tyngdpunkten i rättskipningen till tingsrätterna för att minska behovet att överklaga deras avgöranden. Det uppskattas att hovrätternas verksamhet effektiveras genom att riksdagen redan har godkänt en reform enligt vilken det i vissa ärenden krävs tillstånd av hovrätten för en fullskalig handläggning av besvär över ett tingsrättsbeslut.

Till förvaltningsdomstolarna inkommer årligen 21 000 - 22 000 ärenden, av vilka i de flesta gäller sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut. Antalet ärenden vid förvaltningsdomstolarna har under de senaste åren ökat. Syftet är att trygga en skyndsam och högklassig behandling av ärendena vid alla förvaltningsdomstolar. Detta skulle minska behovet av ändringssökande hos högsta förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolarna förväntas dessutom kunna klara av tillfälliga anhopningar av ärenden.

Det finns stora skillnader mellan domstolarna när det gäller behandlingstiderna, vilket kan äventyra medborgarnas likabehandling. Ärendena fördelar sig ojämnt mellan domstolarna med betoning på domstolarna i Södra Finland. Eftersom arbetsmängden fördelas ojämnt blir vissa domstolar överbelastade.

I framtiden påverkas antalet och belägenheten av domstolarna bland annat av det ökade antalet elektroniska tjänster samt koncentreringen av befolkningen och företagen till vissa områden.

Kommittén ska också bedöma domstolarnas personalstruktur och -antal samt reformens kostnads- och produktivitetseffekter. Dessutom ska arbetsgruppen bedöma vilka nybyggnads- och renoveringsbehov reformen medför samt behovet att placera sammanträdesplatser utanför de huvudsakliga verksamhetsställena.

Kommitténs ordförande är högsta domstolens president Leif Sevón. Arbetet avses bli färdigt 28.2.2011.

Ytterligare upplysningar:
överdirektör Kari Kiesiläinen, 09 1606 7532
regeringsrådet Heikki Liljeroos, tfn 09 1606 7608

Tuija Brax
Tillbaka till toppen