Hoppa till innehåll
Media

Förfarandet med skadeståndsyrkanden ska göras lättare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2013 11.35
Pressmeddelande -

Det föreslås att ett brottsoffer ska ha rätt att genom en ansökan hos Rättsregistercentralen yrka på skadestånd som har bestämts av en domstol och betalas av statens medel. Detta innebär att brottsoffret inte längre behöver väcka talan mot staten i tingsrätten. En regeringsproposition om detta överlämnades till riksdagen den 7 februari.

Förslaget gäller situationer där målsägandens skadeståndsyrkande inte har avgjorts senast när det meddelas ett avgörande om ett yrkande på förverkande. Då döms vinningen av brott förverkad till staten. Enligt den nuvarande lagen kan målsäganden dock senare kräva att få den egendom som staten har fått i sin besittning genom att väcka talan mot staten. I fortsättningen behöver talan inte väckas, vilket minskar besväret och kostnaderna för den som ansöker om skadestånd.

Om det finns flera ansökningar som grundar sig på samma brott, ska Rättsregistercentralen sträva efter att avgöra dem samtidigt. Om den egendom som dömts förverkad till staten inte räcker till för att betala alla fordringar, sker betalning i förhållande till fordringarnas storlek på samma sätt som vid konkursförfarandet. Den som är missnöjd med Rättsregistercentralens beslut ska ha rätt att väcka talan mot staten i tingsrätten.

Bakom ändringsförslaget ligger det s.k. WinCapita-målet och det exceptionellt stora antalet målsägande i målet.

I samband med ändringen föreslås det att bevaringstiden för uppgifterna i bötesregistret förlängs till fem år. De nuvarande tidsfristerna på ett och tre år har visat sig vara för korta, eftersom uppgifterna i bötesregistret kan behövas efter en längre tid.

Polisen tillsammans med en veterinär ska svara för avlivning av farliga djur

Riksdagens biträdande justitieombudsman har förutsatt att lagstiftningen som gäller den myndighet som ansvarar för att verkställa domstolsförelägganden om att avliva farliga djur ska preciseras. Enligt förslaget ska polisen med handräckning av en veterinär svara för avlivningen.

Utmätningsmannen ska svara för att göra ett lagstridigt nätmeddelande oåtkomligt

En domstol kan bestämma att ett nätmeddelande som konstaterats vara lagstridigt till sitt innehåll ska göras oåtkomligt för allmänheten och utplånas. I praktiken har det varit oklart vilken myndighet som svarar för att verkställa ett sådant föreläggande. Enligt förslaget ska lagstiftningen preciseras så att ett lagstridigt nätmeddelande görs oåtkomligt och utplånas av en utmätningsman.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jaakko Rautio, tfn 02951 50500
e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen