Hoppa till innehåll
Media

Konsumentskyddslagen reformeras: Ändringar i konsumentskyddet inom näthandeln

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2014 8.36
Pressmeddelande -

Konsumentskyddslagens nya bestämmelser som gäller distans- och hemförsäljning, såsom näthandel och telefonförsäljning, träder i kraft den 13 juni. Konsumentens rätt att frånträda ett hemförsäljnings- eller distansförsäljningsavtal utvidgas, men i fortsättningen ska man alltid meddela om frånträde. Konsumenten ska i allmänhet också stå för kostnaderna för att återsända varan. Säljarens skyldighet att lämna uppgifter utvidgas. Därtill begränsas de avgifter som får tas ut av kunden för telefonkommunikation.

Konsumenten har bl.a. rätt att göra en avbeställning inom 14 dagar även i det fall att en tjänst har börjat utföras men ännu inte utförts i sin helhet. Då ska konsumenten dock betala ersättning för den prestation som redan har utförts.

Nytt är också att konsumenten alltid ska meddela om frånträde. Tidigare har återställandet av den mottagna varan betraktats som ett meddelande om frånträde. Säljaren ska vid ingåendet av ett avtal ge en ångerblankett till konsumenten, vilket gör det lättare för konsumenten att meddela om frånträde.

Konsumenten ska stå för kostnaderna för att återsända varan, om inte säljaren har förbundit sig att stå för dem eller underlåtit att informera konsumenten att denne ska stå för dem. För att marknadsföra sin tjänst kommer en del av nätbutikerna dock förmodligen också i fortsättningen att erbjuda möjlighet till att avgiftsfritt återställa varorna.

Nytt vid köp på nätet är också att kundens betalningsskyldighet uttryckligen måste nämnas i samband med beställningsknappen.


Begränsningar i telefonavgifterna

Näringsidkaren får i fortsättningen vid telefontjänster som gäller ett ingått avtal använda enbart sådana nummer för vilka den telefonavgift som tas ut hos konsumenten inte överstiger taxan i konsumentens anslutningsavtal eller en s.k. kalkylmässig normaltaxa (0,088 €/min). Kommunikationsverket beräknar och offentliggör normaltaxan årligen.

Maximipriset gäller konsumentens kontakter per telefon som gäller t.ex. frånträdande av ett avtal, fel i varan eller tjänsten, dröjsmål i utförandet av tjänsten, uppsägning av avtalet eller fakturering.

Genom ändringarna genomförs EU-direktivet om konsumenträttigheter. En enhetligare reglering inom EU förväntas underlätta i synnerhet den gränsöverskridande näthandeln.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266
specialsakkunnig Paula Hannula, tfn 02951 50157
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen