Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningen om Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) och handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket träder i kraft nästa vecka

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2021 14.26
Pressmeddelande

Regeringen antog i dag förordningar om ikraftträdandet av den nationella lagstiftningen som gäller Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO). Den nationella lagstiftningen om EPPO träder i kraft den 10 juni 2021 i enlighet med förordningarna.

Den nationella lagstiftning som kompletterar EU-förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten stadfästes i Finland den 15 januari 2021 och genom de förordningar som nu utfärdats föreskrivs om ikraftträdandet av den. Den nationella lagstiftningen innehåller en lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens verksamhet samt ändringar i bl.a. förundersökningslagen och lagen om Åklagarmyndigheten.

Myndigheten, som inledde sin verksamhet denna vecka, består av ett centralt åklagarkontor, som har säte i Luxemburg, och av europeiska delegerade åklagare, som är verksamma i medlemsstaterna. EPPO är behörig att som oberoende åklagarmyndighet inom Europeiska unionen utreda brott som riktar sig till EU:s budget och åtala dem som misstänks för brott i nationella domstolar. Inrättandet av EPPO förväntas få positiva ekonomiska konsekvenser på unionsnivå genom att bedrägerier som riktar sig mot unionens medel utreds och lagförs effektivare vid medlemsstaternas domstolar.

Kompletterande lagstiftning om samarbete i brottmål mellan Finland och Förenade kungariket

Statsrådet föreslog också i dag för republikens president att lagen om tillämpning av bestämmelserna om utlämning för brott och utbyte av straffregisteruppgifter i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Storbritannien och Nordirland ska stadfästas. Lagen avses träda i kraft den 10 juni 2021.

Efter Storbritanniens utträde ur EU i januari 2020 har det nya handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket tillämpats från och med den 1 januari 2021. Den lag som nu har antagits innehåller den kompletterande nationella lagstiftning som förutsätts i avtalet och som behövs, eftersom avtalets bestämmelser om utlämning för brott och utbyte av straffregisteruppgifter inte till alla delar kan tillämpas självständigt. Samtidigt ändrades lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden.

Mer information: 
Lauri Rautio, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 380, [email protected] (EPPO-lagstiftningen)     Tanja Innanen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 338, [email protected] (tillämpningslagen som gäller EU och Storbritannien/utbyte av straffregisteruppgifter)                                                     Joni Korpinen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 012, [email protected] (tillämpningslagen som gäller EU och Storbritannien/utlämning för brott)

Tillbaka till toppen