Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningen om marknadsföring och köp av semesteraktier ska revideras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2010 10.05
Pressmeddelande -

Bestämmelserna i konsumentskyddslagen om marknadsföring och köp av semesteraktier, dvs. så kallade tidsandelsbostäder, ska revideras så att tillämpningsområdet omfattar t.ex. lustjakter och husbilar, vilkas inkvarteringslokaler används på basis av tidsandelar. Ändringarna ingår i lagförslaget genom vilket det nya EU-direktivet om tidsdelat boende ska genomföras i Finland.

Enligt förslaget ska regleringen i fortsättningen omfatta även nya långfristiga semesterprodukter, såsom s.k. rabattsemesterklubbar, samt förmedlingsavtal som gäller tidsdelat boende eller en långfristig semesterprodukt och bytesavtal som gäller tidsdelat boende.

Regeringen fattade beslut om propositionens innehåll i dag och den avses bli överlämnad till riksdagen vid presidentföredragningen fredagen den 29 oktober. Direktivet ska ha genomförts nationellt senast den 25 februari 2011.

Med tidsdelat boende (timeshare) avses rätten att under regelbundet återkommande tidsperioder utnyttja en inkvarteringslokal som ansluter sig till fast eller lös egendom. Sådana rätter är till buds särskilt i samband med fritidsbostäder i semesterorter. I Finland kallas tidsandelsbostäder ofta semesterandelar eller veckoandelar. Det nya direktivet ersätter det gällande direktivet från år 1994.

De föreslagna bestämmelserna om näringsidkares upplysningsplikt, avtalets innehåll och språk, konsumentens rätt att frånträda ett avtal samt förbud att ta emot handpenning från konsumenten under tiden för frånträdande ska till principerna motsvara den nuvarande lagen. Tiden för frånträdande ska vara 14 dagar i stället för nuvarande 10 dagar.

Nytt är det att näringsidkaren ska fullgöra sin upplysningsplikt genom att använda de för varje avtalstyp fastställda standardformulären för information. Till avtalet ska fogas ett separat standardformulär för frånträdande så att det är lättare för konsumenten att utöva sin rätt att frånträda avtalet. Standardformulären för information och frånträdande ska till formen och innehållet vara likadana i alla EES-stater.

Enligt förslaget har de lagändringar som föranleds av genomförandet av direktivet inga betydliga konsekvenser för marknaden för semesterandelar i Finland. Däremot tror man att den rättsliga ställningen för de finländare som blir föremål för aggressiv marknadsföring på sina semesterresor i Sydeuropa ska förbättras, när rätten att frånträda ett avtal och förbudet mot handpenning utvidgas att gälla nya typer av semesterprodukter.

Marknadsföringslotterier får i fortsättningen begränsas att gälla endast köpare

I propositionen föreslås att bestämmelserna om förbudet mot s.k. marknadsföringslotterier mot vederlag upphävs. Ändringen innebär att rätten att delta i ett lotteri kan i fortsättningen begränsas att gälla endast dem som har köpt en konsumtionsnyttighet eller lämnat ett anbud om köp. Det ska alltså inte längre vara nödvändigt att ordna en möjlighet att delta för dem som inte vill köpa nyttigheten.

Orsaken till den föreslagna ändringen är EU-domstolens beslut, där domstolen ansåg att sådana allmänna förbud strider mot EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Marjo Lahelma, tfn 09 1606 7672, e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen