Hoppa till innehåll
Media

Lagen om behandling av personuppgifter i brottmål träder i kraft vid ingången av 2019

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2018 11.40
Pressmeddelande

En separat lag om behandling av personuppgifter i brottmål kommer att träda i kraft den 1 januari 2019. Lagen ska tillämpas på sådan behandling av personuppgifter i brottmål som utförs av polisen, åklagarna, domstolarna, Brottspåföljdsmyndigheten, Tullen, gränsbevakningsmyndigheterna och andra behöriga myndigheter.

Genom den nya lagen genomförs EU:s dataskyddsdirektiv avseende brottmål. Syftet med direktivet är att modernisera bestämmelserna, att underlätta det fria flödet av uppgifter mellan polismyndigheter och straffrättsliga myndigheter i medlemsstaterna och att säkerställa skyddet för personuppgifter när brottmål handläggs.

Lagen ska tillämpas på behandling av personuppgifter t.ex. när det är fråga om förebyggande och utredning av brott, förande av brott till åtalsprövning, åklagarverksamhet, handläggning av brottmål i domstol, verkställighet av påföljder eller förhindrande av hot mot den allmänna säkerheten.

I lagen föreskrivs det bl.a. om de behöriga myndigheternas skyldigheter vid behandling av uppgifter, om de registrerades rättigheter, om dataskyddsombudets uppgifter och om rättsmedel och påföljder. Tillsynen över efterlevnaden av lagen ska utövas av dataombudsmannen.

Den registrerade ska ha rätt att kontrollera sina personuppgifter och få information om hur uppgifterna behandlas. Den registrerades rättigheter kan dock begränsas, om det är nödvändigt t.ex. för en brottsutredning. Den registrerade kan då be dataombudsmannen kontrollera att den registrerades personuppgifter har behandlats i enlighet med lag.

Lagen ska tillämpas också i samband med upprätthållandet av den nationella säkerheten

Lagen kommer också att tillämpas när Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet och polisen, i synnerhet skyddspolisen, behandlar personuppgifter i samband med upprätthållandet av den nationella säkerheten. Till den delen grundar sig bestämmelserna inte på EU-direktivet, utan utgår från behovet att reglera sådan behandling av personuppgifter som inte omfattas av EU:s befogenhet.

Den nya lagen är en allmän lag som ska iakttas vid handläggning av brottmål. Avvikelser från lagen kan göras i speciallagstiftningen för respektive område.

Ytterligare upplysningar: Timo Makkonen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50230, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen