Hoppa till innehåll
Media

Utvärdering om barnets rätt till delaktighet i Finland

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.1.2020 9.00
Nyhet

Barnets rätt till delaktighet i Finland har utvärderats som en del av ett pilotprojekt som samordnas av justitieministeriet. De viktigaste observationerna i den utvärderingsrapport som publiceras i februari presenterades i dag vid slutseminariet i Helsingfors.

Enligt utvärderingen fungerar lagstiftningen och strukturerna för delaktighet i Finland i huvudsak bra med tanke på barnets rätt till delaktighet. När det gäller det praktiska genomförandet och kommunikationen finns det däremot fortfarande mycket som borde utvecklas. 

Enligt rapporten har särskilt barn i en svagare ställning dålig kännedom om sina rättigheter och de rättsmedel som finns. Inom de yrkesgrupper där man arbetar med barn borde man dessutom främja medvetenheten om barns rättigheter och barnvänliga sätt att öka delaktigheten. 

När det gäller lagberedningen och beslutsfattandet visade det sig att det finns behov att utveckla både utvärderingen och uppföljningen av barns rättigheter. Det behövs mera systematiska förfaranden för att höra barn och samla in respons. Dessutom borde man utveckla de administrativa förfarandena och beslutsfattandet ur barnets perspektiv och stödja de barn som är i en svagare ställning, till exempel barn med en funktionsnedsättning, så att de har möjlighet att delta i de fungerande strukturer som redan finns.

Självutvärderingen i fråga om barnets rätt till delaktighet och strukturerna för delaktighet bygger på ett utvärderingsverktyg som har utvecklats av Europarådet och som består av tio olika indikatorer. Utvärderingsverktyget har testats i Finland och några andra medlemsländer i Europarådet. Syftet med utvärderingarna är att stödja genomförandet av artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter i medlemsländerna och på det sättet garantera barnens rätt att vara delaktiga i sådant beslutsfattande som gäller dem själva.   

Under 2020 genomförs och inleds i Finland ett flertal omfattande nationella strategier, program och projekt som gäller barnets rätt till delaktighet. Avsikten är att de utvärderingsresultat som rapporten innehåller ska kunna utnyttjas vid beredningen av projekten.

Ytterligare information: Liisa Männistö, specialsakkunnig, tfn 0295150233, [email protected]

Projektsidan på justitieministeriets webbplats

Bedömningsrapport om barns rätt till delaktighet i Finland 

Referat av utvärderingsrapporten 

Verktyg för bedömning barns rätt till delaktighet 

Bedömningsverktyget på Europarådets webbplats 

Tillbaka till toppen