Pilotprojekt för ett bedömningsverktyg för barns och ungas rätt till delaktighet

Pilotprojekt i Finland för Europarådets bedömningsverktyg för att bedöma främjandet av rätten till delaktighet för barn och unga under 18 år

OM001:00/2019 Projekt

Europarådet publicerade 2016 ett bedömningsverktyg som medlemsländerna kan använda för att mäta sina framsteg när det gäller att trygga rätten till delaktighet för barn och unga som är under 18 år. Justitieministeriet inleder ett pilotprojekt med bedömningsverktyget i Finland 2019.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM001:00/2019

Ärendenummer VN/525/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 11.2.2019 – 31.1.2020

Datum för tillsättande 7.2.2019

Mål och resultat

Syftet med projektet är att bedöma hur rätten till delaktighet och inflytande för barn och unga som är under 18 år förverkligas i Finland med hjälp av ett bedömningsverktyg som Europarådet har utvecklat.

Sammandrag

Europarådet publicerade 2016 ett bedömningsverktyg som medlemsländerna kan använda för att mäta sina framsteg när det gäller att trygga rätten till delaktighet för barn och unga som är under 18 år. Justitieministeriet inleder ett pilotprojekt med bedömningsverktyget i Finland 2019.

Utgångspunkter

Europarådet publicerade 2016 ett bedömningsverktyg som medlemsländerna kan använda för att mäta sina framsteg när det gäller att genomföra rekommendationen CM/Rec(2012)2 (rekommendation om delaktighet för barn och unga under 18 år). Syftet med bedömningsverktyget är att få medlemsstaternas verksamhetssätt att motsvara den nivå som krävs i rekommendationen (2012)2 och därmed säkerställa den i FN:s konvention om barnens rättigheter garanterade rättigheten för barn att delta i beslutsfattande som gäller dem själva. Verktyget består av tio (10) indikatorer med hjälp av vilka medlemsstaterna kan bedöma sina åtgärder för att säkerställa och främja barnens delaktighet och sina sätt att ge barnen tillfälle att delta.

Pilotförsök med bedömningsverktyget har hittills genomförts i sex medlemsländer i Europarådet (Estland, Irland, Rumänien, Bulgarien, Italien och Lettland) och utöver Finland kommer också Malta och Slovenien att genomföra pilotprojekt med bedömningsverktyget 2018–2019. Dessutom har Armenien och Tyskland uttryckt intresse för pilotförsök.

Finland är ordförande för Europarådet från den 21 november 2018 till den 17 maj 2019. Finlands prioriteringar under ordförandeskapet är 1) att stärka det europeiska systemet för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, 2) jämställdhet och kvinnors rättigheter och 3) öppenhet och delaktighet samt ungdomar och förebyggande av radikalisering. Pilotprojektet med bedömningsverktyget för främjandet av barns och ungas rätt till delaktighet anknyter på ett naturligt sätt till temana och målen för Finlands ordförandeskap.

Mer om ämnet