Hoppa till innehåll
Media

Laura Kaivosoja: Bedömning av behoven av att ändra jordabalken

Laura Kaivosoja

Specialkunniga Laura Kaivosoja arbetar vid justitieministeriet med ett lagberedningsprojekt som handlar om en ändring av jordabalken. Kaivosoja har kommit med i projektet genom personalrotation från Lantmäteriverket, där hon arbetat som registreringsjurist. Den praktiska arbetserfarenheten från Lantmäteriverket har varit till hjälp i bedömningen av jordabalkens ändringsbehov.

Kaivosoja arbetar vid enheten för privaträtt och insolvens vid justitieministeriet. Kaivosoja, som utexaminerades från juridiska fakulteten vid Lapplands universitet, är sekreterare för projektets arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska utarbeta ett förslag till reform av jordabalken i form av en regeringsproposition. 

Projektet är omfattande och mycket arbete återstår. Jordabalken, som innehåller bestämmelser om fastighetsköp och pantsättning, trädde i kraft 1997 och lagen har ändrats flera gånger under årens lopp.  Förhållandena i anslutning till fastighetsinnehav och fastighetsskifte har förändrats till följd av bland annat digitalisering och införandet av e-tjänster. I synnerhet formkraven och metoderna för genomförande av skriftlig och elektronisk fastighetshandel ska utredas närmare.

– Målet är att beakta sådana förändringar i omvärlden, som att e-tjänster blir allt vanligare, som är betydelsefulla när det gäller överlåtelse av fastigheter eller grundande och registrering av andra rättigheter i samband med fastigheter. På så vis får vi med hjälp av punktinsatser en fungerande helhet, säger Kaivosoja.

Mycket skrivande och insamling av bakgrundsinformation

I projektet deltar många intressegrupper, såväl myndigheter som andra aktörer. Till Kaivosojas arbetsuppgifter hör mycket skrivande, att sammanställa promemorior, samla in bakgrundsinformation inför arbetsgruppens möten samt praktiska arrangemang.

Kaivosoja har utnyttjat sin kunskap och praktiska erfarenhet från Lantmäteriverket för att göra en internationell jämförelse av nordiska fastighetsdatasystem för lagberedningsprojektet.

– Praktisk erfarenhet från beslutsverksamhet inom till exempel lagfart har hjälpt att se hur saker och ting kan utvecklas och göras smidigare.

Kaivosoja nämner möjligheten att påverka lagstiftningsarbetet som en av de bästa sidorna med projektarbete. Prioritering är en utmaning med omfattande projekt, eftersom man alltid måste lämna bort någonting.

Mer information om projektet Behov av att ändra jordabalken

Tillbaka till toppen