Behov av att ändra jordabalken

OM056:00/2021 Lagstiftningsprojekt

En central författning med tanke på privaträttsliga rättsförhållanden som gäller fastigheter är jordabalken som trädde i kraft vid ingången av 1997. Omständigheterna i samband med fastighetsägande och fastighetsskifte har förändrats väsentligt under den tid som jordabalken har varit i kraft. Därför finns det anledning att bedöma hur lagen fungerar och vilka eventuella ändringsbehov det finns.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM056:00/2021

Ärendenummer VN/27926/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 3.11.2021 –

Datum för tillsättande 3.11.2021

Lagberedning

RP om ändring av jordabalken och vissa lagar som har samband med den
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 15/2024
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

I propositionen föreslås det ändringar i jordabalken, lagen om köpvittnen och lagen om ett bostadsdatasystem. Syftet med ändringarna är att öka verksamhetsmöjligheterna vid fastighetsbyte och fastighetsinskrivning på ett kontrollerat och förutsägbart sätt. Ändringsförslagen baserar sig på erfarenheterna av tillämpningen av lagen. Det föreslås att det till jordabalken och lagen om ett bostadsdatasystem fogas särskilda bestämmelser om inskrivningsmyndighetens automatiserade beslutsfattande, genom vilka behoven i anslutning till fastighets- och lägenhetsinskrivning beaktas.

Ansvarig ministerJustitieminister Meri

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2024

Kontaktperson
Laura Kaivosoja, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 096
[email protected]

Kontaktperson
Markus Tervonen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 558
[email protected]

Mål och resultat

Promemorian och responsen på den, som samlas in under den öppna remissbehandlingen, används när det fattas beslut om eventuella kommande lagberedningsprojekt.

Sammandrag

En central författning med tanke på privaträttsliga rättsförhållanden som gäller fastigheter är jordabalken som trädde i kraft vid ingången av 1997. Omständigheterna i samband med fastighetsägande och fastighetsskifte har förändrats väsentligt under den tid som jordabalken har varit i kraft. Därför finns det anledning att bedöma hur lagen fungerar och vilka eventuella ändringsbehov det finns.

Utgångspunkter

Fastighetsägande, fastighetsbyte och rättsförhållanden i anslutning till fast egendom har
en avsevärd samhällelig betydelse

Mer om ämnet