Hoppa till innehåll
Media

Remissinstanserna anser att utvidgade befogenheter till underrättelseinhämtning kräver oberoende och effektiv laglighetskontroll

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2017 13.00
Pressmeddelande

- Förslaget som gäller laglighetskontrollen av underrättelseinhämtning togs emot mycket positivt bland remissinstanserna. En underrättelseombudsman med starka befogenheter är också enligt min åsikt en helt central del av underrättelsehelheten och en förutsättning för att säkerhetsmyndigheternas befogenheter ska kunna utvidgas. En stark laglighetsövervakare garanterar för sin del individens rättsskydd, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslog i våras i sitt betänkande att det ska inrättas en ny myndighet, underrättelseombudsmannen, som ska sköta laglighetskontrollen av den civila och militära underrättelseinhämtningen. Underrättelseombudsmannen ska finnas i anslutning till dataombudsmannens byrå och vara självständig och oberoende i sin verksamhet. Ombudsmannens uppgift är att övervaka lagenligheten vid användning av underrättelseinhämtningsmetoder och tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i underrättelseverksamheten.

Totalt 48 instanser yttrade sig om betänkandet. Största delen av remissinstanserna understödde arbetsgruppens förslag och ansåg att det som motvikt till utvidgade befogenheter till underrättelseinhämtning behövs ett oberoende och effektivt övervakningssystem. Många av remissinstanserna ansåg dock att arbetsgruppens uppskattning av kostnaderna för inrättandet av underrättelseombudsmannafunktionen är för låg och de planerade personalresurserna otillräckliga. Remissinstanserna hade också många andra kommentarer till de enskilda detaljerna i förslaget som är värda att beakta i den fortsatta beredningen.

Enbart några remissinstanser förhöll sig i allmänhet negativt till betänkandets innehåll. I de kritiska yttrandena ansågs bland annat att den föreslagna laglighetskontrollen av underrättelseverksamheten är otillräcklig och ineffektiv samt att förslaget till verksamhetens organisation är misslyckad. I dem föreslogs att övervakningsuppgifterna kunde anförtros dataombudsmannens byrå, justitieombudsmannen eller någon icke-statlig aktör.

Många av remissinstanserna ansåg att det med tanke på underrättelseombudsmannens oberoende är problematiskt att ombudsmannen ska utses av statsrådet. I flera utlåtanden ansågs att också förslaget om att uppgiften som underrättelseombudsman ska vara tidsbunden är problematisk med avseende på ombudsmannens oberoende.

Utlåtanden lämnades in av 20 myndigheter, 25 organisationer och tre privatpersoner. Utlåtandena finns tillgängliga i tjänsten utlåtande.fi

Mer information:

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör, tfn 02951 50280, och 

Anu Mutanen, specialsakkunnig, tfn 02951 50311, e-post [email protected]

Övervakning av underrättelseverksamheten. Sammandrag av utlåtandena (på finska)

Tillbaka till toppen