Hoppa till innehåll
Media

Utlåtandena om bedömningspromemorian om straffskala och undersökningsmetoder vid olaglig vistelse i landet har samlats

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2017 12.09
Nyhet

Justitieministeriet har gjort ett sammandrag av utlåtandena som inkom om bedömningspromemorian om behovet och möjligheterna att ändra lagstiftningen i fråga om undersökningsmetoder och straffskala vid olaglig vistelse i landet.

I den föreslås det att maximistraffet för olaglig vistelse i landet ska vara fängelse i sex månader, då det för närvarande enbart kan leda till böter. Dessutom föreslås det att polisen under vissa förutsättningar kan ges tillstånd att inhämta lägesuppgifter om en teleadress eller en teleterminalutrustning för att en person som misstänks för olaglig vistelse i landet ska kunna nås med tanke på förundersökning eller rättegång. 

Promemorian sändes på remiss till sammanlagt 26 myndigheter och sammanslutningar. Av dessa lämnade 17 ett utlåtande, medan sex meddelade att de avstår. Dessutom gav tre andra instanser ett utlåtande. 

Beslut om den fortsatta beredningen fattas senare under hösten efter att remissvaren har bedömts. 

Justitieminister Antti Häkkänen har tidigare meddelat att den så kallade allmänna rätten att gripa en person inte ska utvidgas till att gälla olaglig vistelse i landet. Också i bedömningspromemorian konstateras att det inte är ändamålsenligt eller motiverat att utvidga den allmänna rätten att gripa till att gälla personer som vistas olagligt i landet.

Ytterligare upplysningar: Janne Kanerva, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 176

Sammandrag av utlåtandena (på finska)

Tillbaka till toppen