Hoppa till innehåll
Media

Näringsförbudet ska effektiviseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2017 13.19
Pressmeddelande

Regeringen föreslår lagändringar för att effektivisera näringsförbudet. Lagens tillämpningsområde ska utvidgas till att gälla enskilda näringsidkare som utövar yrkesverksamhet. I nuläget kan näringsförbud meddelas endast sådana enskilda näringsidkare som utövar rörelse.

Näringsförbud kan meddelas bl.a på den grunden att någon har väsentligen åsidosatt de lagstadgade skyldigheter som hänför sig till drivandet av rörelse, såsom skatter och avgifter. Enligt propositionen kan väsentligt åsidosättande av lagstadgade uppgifter inte utgöra grund för meddelande av näringsförbud,om åsidosättandet endast beror på betalningsoförmåga,dvs. det att företagsverksamheten har blivit olönsam.

Det föreslås att utöver åklagaren ska bl.a. skatte-, tull-, utsöknings- och lönegarantimyndigheterna ges rätt att av polisen eller tullmyndigheten begära undersökning av förutsättningarna för näringsförbud. Rätt att begära undersökning ska också ges till konkursförvaltare. Undersökningen ska gälla sådana situationer där det är fråga om väsentligt åsidosättande av lagstadgade skyldigheter,men där man inte gjort sig skyldig till brottsligt förfarande.

Dessutom föreslås det att förundersökningsmyndighetens och åklagarens rätt att få uppgifter om näringsförbud som upphört att gälla utvidgas.

Genom de föreslagna ändringarna förbättras olika myndigheters möjligheter att för sin del ingripa i väsentliga åsidosättanden av lagstadgade skyldigheter som hänför sig till drivandet av rörelse. De föreslagna ändringarna anknyter till bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Ytterligare information:
lagstiftningsrådet Tarja Innanen, tfn 02951 50338, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen