Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningen om naturskyddsbrott ska ses över - till lagen fogas straffbestämmelse om grovt naturskyddsbrott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2015 13.50
Pressmeddelande
Regeringen föreslår att bestämmelserna om naturskydds- och miljöbrott ändras. Målet är att man vid bedömningen av naturskydds- och miljöbrotten beaktar brottens karaktär av ekonomiska brott bättre än för närvarande och att de påföljder som döms ut för dem bättre motsvarar brottens klandervärdhet.

I propositionen som i dag den 1 oktober lämnades till riksdagen föreslås det att en ny straffbestämmelse om grovt naturskyddsbrott fogas till strafflagen. För närvarande har det inte föreskrivits om en grov form av detta brott. Brottet ska kunna bedömas som grovt, om brottet bedömt som en helhet är grovt och det vid brottet förorsakas allvarlig fara för naturen, om det vid brottet eftersträvas avsevärd ekonomisk vinning eller om brottet begås särskilt planmässigt. Straffet för brottet ska vara fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

Det föreslås också att straffbestämmelsen om grov miljöförstöring ändras så att man i grunderna för bedömningen av gärningens grovhet bättre än för närvarande beaktar i vilken omfattning skyldigheterna har försummats eller ekonomisk vinning har eftersträvats. Enligt propositionen ska miljöförstöringen kunna betraktas som grov, om gärningen är särskilt planmässig eller om man genom brottet eftersträvar avsevärd ekonomisk vinning. Miljöförstöringsbrott är till sin natur ofta ekonomiska brott där gärningsmannen strävar efter ekonomisk vinning genom att försumma sina lagstadgade skyldigheter.

Straffet för naturskyddsbrott är för närvarande böter eller fängelse i högst två år. Tingsrätterna har under åren 2005 - 2013 årligen meddelat fällande domar i genomsnitt 40 fall av miljöförstöring, ett fall av grov miljöförstöring och tre fall av miljöförstöring av oaktsamhet. För naturskyddsbrott utdöms årligen straff i genomsnitt sex fall.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Ville Hinkkanen, tfn 02951 50165

Jari Lindström
Tillbaka till toppen