Hoppa till innehåll
Media

EU:s lagstiftning om betalningsmedelsbrott ska uppdateras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2017 13.35
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen vill säkerställa att medlemsstaternas lagstiftning som gäller betalningsmedelsbrott på ett tillräckligt sätt beaktar utvecklingen av brottsligheten. Det föreslås bland annat att gärningar som anknyter till betalningsmedel som används i datanät och förberedelse till sådana gärningar i större utsträckning än för närvarande ska kriminaliseras i medlemsstaterna.

Statsrådet har i dag till riksdagen sänt det förslag till direktiv om betalningsmedelsbrott som EU-kommissionen lade fram den 13 september 2017. Målet med direktivet är att förenhetliga medlemsstaternas lagstiftning och svara på den tilltagande skadligheten av betalningsmedelsbedrägerier.  

De gällande EU-bestämmelserna om betalningsmedelsbrott gäller i regel olovlig användning av betalkort och checker. Genom det föreslagna direktivet strävas det efter en teknikneutral reglering. Den nya regleringen ska omfatta även betalningsmedel i form av immateriella data och som används i datanät samt så kallade virtuella valutor. 

Statsrådet förhåller sig i regel positivt till direktivförslagets mål och stöder åtgärder som avser att säkerställa betalningstjänsters tillförlitlighet. Bedrägerier och förfalskningar som hänför sig till betalningsmedel är redan i dag på bred front straffbara i Finland. Genomförandet av direktivet i den form som kommissionen föreslår förutsätter ändringar i Finlands strafflag och att vissa straffskalor skärps.  

Enligt statsrådet bör förslaget till mer omfattande straffbestämmelser gällande bland annat förberedelse till brott bedömas närmare under de vidare förhandlingarna om direktivet. Under de vidare förhandlingarna bör bestraffningsförpliktelserna bedömas med hänsyn till den straffrättsliga proportionalitetsprincipen.

Ytterligare upplysningar: Sami Kiriakos, specialsakkunnig, tfn 02951 50054, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen