Hoppa till innehåll
Media

Maximitiden för åkerarrende ska förlängas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2010 8.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår ändringari jordlegolagen. Maximitiden för åkerarrende ska förlängas med tio år. I lagen föreslås också nya bestämmelser, genom vilka arrendetagarens ställning ska klargöras och förbättras bl.a. i situationer där arrendegivaren bryter mot arrendeavtalets villkor.

Det föreslås att den längsta tiden för avtal som gäller arrende av jord för lantbruksändamål ska förlängas från 10 år till 20 år. Långa arrendeavtal ska underlätta långsiktig jordbruksnäringsverksamhet och möjliggöra ett mer omfattande beviljande av jordbruksstöd och miljöstöd för arrendemark. Längre arrendeavtal skulle också uppmuntra arrendetagarna att utföra grundliga förbättringar av åkrar, då åkrarna skulle hållas i gott skick och avkasta väl.

Enligt förslaget ska bestämmelser om arrendetagarens rätt att häva ett arrendeavtal på basis av ett väsentligt avtalsbrott från arrendegivarens sida tas in i lagen. Arrendetagaren ska vara berättigad att häva ett avtal till exempel om han eller hon inte kommer i besittning av arrendeområdet i enlighet med vad som har överenskommits eller om arrendeområdet inte är i det skick som framgår i avtalet.

Det föreslås också att arrendetagaren i vissa särskilda situationer hos domstol ska kunna ansöka om tillstånd att säga upp ett tidsbestämt arrendeavtal eller överlåta det till någon annan. Med detta syftar man till att trygga arrendetagarens ställning särskilt vidlånga avtalsförhållanden, där en orimlig situation kan uppstå om arrendatoren till exempel insjuknar och inte längre kan fortsätta med jordbruksnäringsverksamheten.

Åkerarrendet har blivit vanligare, och nuförtiden är redan en tredjedel av åkerarealen i Finland arrenderad.

I arbetsgruppens betänkande ingår två avvikande meningar.


Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Tuomo Antila (JM), tfn 09 1606 7719
arbetsgruppens sekreterare, forskare Sofia Rajamäki (JM), tfn 09 1606 7673
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen