Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgrupp diskuterade ukrainska flyktingars rätt till hemkommun

inrikesministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2022 11.15
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet tog del av den förvaltningsövergripande utredning som beskriver vilka förutsättningar personer som får tillfälligt skydd har att få en hemkommun i Finland och de tjänster som följer därav. Ordförande för ministerarbetsgruppen är justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Utredningen innehåller en redogörelse över de ändringsbehov i fråga om myndigheternas verksamhet och lagstiftning som ska stödja en smidig och planerad övergång från mottagningssystemet till de kommunala tjänsterna. 

I fråga om de flesta som får tillfälligt skydd har förutsättningarna för att få hemkommun inte ännu uppfyllts. Situationen börjar förändras våren 2023, när de har vistats i Finland i över ett år. Då kan de ansöka om att deras hemkommun ska antecknas hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Integrationslagen innehåller för närvarande inga bestämmelser om att personer som får tillfälligt skydd ska anvisas till kommuner eller om de ersättningar som betalas till kommunerna för mottagandet. I utredningen föreslås att beredningen av de lagändringar som hänför sig till detta ska inledas omedelbart. Ändringarna i integrationslagen kan träda i kraft i början av 2023, men för att det ska vara möjligt att betala ut ersättningar automatiskt vore det ändamålsenligt att ändringarna träder i kraft den 1 mars 2023. Det ska dessutom göras en precisering i mottagningslagen så att det tydligt framgår av lagen att mottagningstjänsterna för personer som får tillfälligt skydd upphör i och med de kommunala tjänsterna.

Enligt utredningen vore det problematiskt att bevilja personer som får tillfälligt skydd en hemkommun innan de vistats ett år i Finland, bland annat med tanke på likabehandlingen invandrargrupper emellan. Dessutom kräver övergången till kommunerna omsorgsfull förberedelse från myndigheternas sida. 

Det kan också vara möjligt att bevilja personer som får tillfälligt skydd en hemkommun genom att ändra lagen om hemkommun. Även då ska man emellertid beakta till exempel de olika aspekterna i fråga om likabehandling samt den tid som lagberedningen tar. 

Regeringen fortsätter behandla utredningen internt. Regeringen beslutar om vidare åtgärder senare.

Enligt sitt uttalande på våren ska regeringen göra en bedömning av vilka ytterligare beslut och lagändringar som är nödvändiga för att säkerställa förutsättningarna för rätten för personer som omfattas av tillfälligt skydd att få en hemkommun. Målet är att personer som omfattas av tillfälligt skydd snabbt ska bli en del av vardagen, arbetslivet och servicen i det finländska samhället. Här har kommunerna en central roll och ett stort ansvar. 

Inrikesministeriet har samordnat den sektorsövergripande utredningen som en del av verksamheten för Samordningsgruppen för att hantera migrationen till följd av Rysslands invasion.

Mer information:
Utredningen om rätten till hemkommun:
Sanna Sutter, migrationsdirektör, tfn 0295 488 200, [email protected]
Ministerarbetsgruppens generalsekreterare:
Vava Lunabba, justitieministeriet, tfn 0295 150 120, [email protected]

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet

Utredning om rätten till hemkommun för personer som får tillfälligt skydd och förändringsbehoven i anslutning till detta (på finska)

Tillbaka till toppen