Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Häkkänen: EU ska ta nästa steg för att försvara rättsstatsprincipen

Justitieministeriet
20.6.2018 15.34 | Publicerad på svenska 20.6.2018 kl. 17.20
Pressmeddelande

Finlands regering har i dag stakat ut riktlinjer för fortsatta åtgärder för att försvara iakttagandet av rättsstatsprincipen inom EU. Regeringen understöder kommissionens förslag om att man till följd av rättsstatsutvecklingen i Polen ska ta det nästa steget i förfarandet för skydda rättsstatsprincipen, det vill säga höra Polen i ärendet.

Justitieminister Antti Häkkänen anser att de inom EU-ministerutskottet överenskomna riktlinjerna är motiverade. 

Det följande steget i förfarandet enligt EU-fördraget är att höra Polen. Kommissionen föreslog åtgärder enligt förfarandet i december 2017.

De följande stegen enligt EU-fördraget är att rådet eventuellt framför rekommendationer och rådets möjlighet att slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter EU:s gemensamma värden. I sista hand kan följden vara att Polen till och med förlorar sin rösträtt i rådet.

- Enligt min åsikt är det viktigt att rådet nu tar ansvar för att försvara rättsstatsprincipen och EU:s trovärdighet, eftersom den långa dialogen mellan kommissionen och Polen inte har lett till tillräckliga resultat, säger minister Häkkänen.

- Enligt rättsstatsprincipen ska domstolarna kunna fatta sina beslut oberoende och utan politisk påtryckning. Domarna ska kunna vara oberoende och till detta hör också domarnas rätt att kvarstå i tjänsten. Därför måste hela EU senast i detta skede vara djupt oroad för situationen där till och med 40 procent av högsta domstolens ledamöter kan bli tvungna att gå i pension i förtid i en EU-medlemsstat. Lagändringar som leder till detta träder i kraft i Polen den 3 juli 2018. Enligt Häkkänen ser det i praktiken ut som hela högsta domstolens sammansättning skulle bytas ut.   

Kommissionen konstaterade redan för ett halvt år sedan i december att det finns en klar risk för ett allvarligt åsidosättande av den i EU-fördraget avsedda rättsstatsprincipen i Polen. Kommissionen anser att det till följd av flera lagstiftningsändringar och deras samverkan finns allvarliga farhågor vad gäller rättsväsendets oberoende och maktdelningen mellan statliga organ i Polen. 

Också flera andra europeiska och internationella aktörer har uttryckt oro för rättstatsutvecklingen i Polen. Till dessa hör bl.a. Venedigkommissionen, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, det konsultativa rådet för europeiska domare, FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna, FN:s särskilda rapportör om domares och advokaters oberoende, det europeiska nätverket för högsta domstolarnas presidenter, det europeiska nätverket för domstolsadministrationer och rådet för advokatsamfunden i Europeiska unionen.

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Fördraget om Europeiska unionen

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen