Hoppa till innehåll
Media

Minister Henriksson: Framställningar om rättslig hjälp bör kunna förmedlas elektroniskt mellan EU-länderna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2019 11.02
Pressmeddelande

Det europeiska straffrättsliga nätverket, dvs. EJN (European Judicial Network in Criminal Matters), samlas i Helsingfors den 20–22 november. Temat för mötet är förmedling av elektroniskt bevismaterial mellan myndigheterna. Mötet ingår i programmet för Finlands EU-ordförandeskap.

EJN är ett samarbetsnätverk mellan myndigheter som har till uppgift att underlätta det rättsliga samarbetet mellan medlemsländerna, särskilt i kampen mot grov brottslighet. Varje EU-medlemsland har utsett egna kontaktpersoner till nätverket. Nätverkets medlemmar är i huvudsak åklagare. Från Finland deltar också domare samt tjänstemän från centralkriminalpolisen och justitieministeriet.

– EU:s straffrättsliga samarbete grundar sig på gemensamma värden och ömsesidigt erkännande av beslut. Detta beslutades redan för 20 år sedan i Tammerfors, när Finland var EU:s ordförandeland, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson, som öppnade mötet.

En kontaktperson i det straffrättsliga nätverket kan direkt begära information om handläggningen av ett brottmål av ett annat medlemslands kontaktperson. Cirka 7 000 sådana framställningar om information görs årligen. För närvarande gäller framställningarna allt oftare erhållande av elektroniskt bevismaterial från ett annat medlemsland. Nätverkets webbplats har över en miljon besök varje år.

– Samarbetet i det straffrättsliga nätverket fungerar utmärkt. Utmaningen är att det ännu inte finns någon gemensam elektronisk kanal för förmedling av framställningar om rättslig hjälp via vilken framställningar och svar kan överföras på ett säkert sätt. Utvecklingsarbetet kring detta pågår som bäst, berättade minister Henriksson.

Riksåklagare Raija Toiviainen betonade i sitt öppningsanförande att ett effektivt fungerande straffrättsligt nätverk baserar sig på ett starkt förtroende och en förståelse för olika rättssystem.

– EU-ländernas rättssystem är på många sätt olika, men samtidigt baserar de sig på våra gemensamma europeiska värden, framför allt respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen, sade riksåklagare Toiviainen.

Vid det straffrättsliga nätverkets möte kommer det också att redogöras för bland annat läget avseende Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo), som håller på att inrättas. Detta kommer Laura Kövesi, som nyligen utnämnts till europeisk chefsåklagare, att berätta mer om.

Mer information: Merja Norros, enhetschef, justitieministeriet, tfn 0295 150 590, merja.norros(a)om.fi (torsdagen 21.11) och

Tuuli Eerolainen, riksåklagare, Riksåklagarens byrå, tfn 0295 620 818, tuuli.eerolainen(a)oikeus.fi (fredagen 22.11)

EJN:s webbplats

EU2019FI-bakgrundsinformation om ämnet

Tillbaka till toppen