Hoppa till innehåll
Media

Minister Henriksson: Diskrimineringslagen stärker de grundläggande rättigheter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2014 11.09
Pressmeddelande -

– Den i dag lämnade regeringspropositionen till en ny likabehandlingslagstiftning är en av de senaste tidernas mest betydelsefulla reformer när det gäller att främja tillgodoseendet av de grundläggande rättigheterna, konstaterade justitieminister Anna-Maja Henriksson på presskonferensen om lagpaketet som lämnades den 3 april. I propositionen föreslås ändringar också i jämlikhetslagen.

– Den nya diskrimineringslagen ska främja tillgodoseendet av likabehandling i praktiken, till exempel i utbildningen och i arbetslivet, men också i andra situationer som är viktiga för det dagliga livet. Det finns ett behov för en lag som är både konsekventare och mera omfattande än gällande lagstiftning, eftersom EU-kommissionens senaste eurobarometerundersökning pekar på att mer än 800 000 personer som är bosatta i Finland årligen har upplevelser av diskriminering. Reformen siktar också på att ändra Finlands lagstiftning på så sätt att Finland kan ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

– Ändringen förbättrar de diskriminerades möjligheter att få sina ärenden utredda i och med att minoritetsombudsmannen ska ersättas med en diskrimineringsombudsman med mera omfattande behörighet. I arbetslivet ska efterlevnaden av den diskrimineringslagen dock övervakas av arbetarskyddsmyndigheterna. Efterlevnad av jämlikhetslagen ska också i fortsättningen övervakas av jämlikhetsombudsmannen. Eftersom ombuden också i fortsättningen kommer att vara två skilda myndigheter ser jag det som mycket viktigt att möjliggöra smidigt samarbete mellan instanserna.

De nuvarande jämlikhets- och diskrimineringsnämnderna ska slås ihop. Den nya diskriminerings- och jämlikhetsnämnden ska vara ett organ för rättsskydd med s.k. låg tröskel och med behörighet att behandla ett brett spektrum av ärenden inom ramen för diskrimineringslagen och jämlikhetslagen.

Enligt Henriksson är det viktigt att försäkra att både det nya ombudets och den nya nämndens personalresurser ökas på grund av de utvidgade arbetsuppgifterna.

Justitieministern redogjorde också kort för det viktigaste innehållet i ändringen av jämlikhetslagen som beretts vid social- och hälsovårdsministeriet och som ingår i samma regeringsproposition.

– Jämlikhetslagen ska kompletteras med tydliga förbud mot diskriminering som baserar sig på könsidentitet eller könsuttryck. I lagen ska också ingå en skyldighet att förebygga sådan diskriminering. Bestämmelserna som gäller en jämställdhetsplan och lönekartläggning på arbetsplatsen ska förtydligas. Bestämmelserna om lönekartläggningens innehåll ska bli exaktare än i gällande lag, personalens delaktighet och möjlighet att påverka ska understrykas och i lagen ska föreskrivas en skyldighet att informera personalen om jämställdhetsplanen. Skyldigheten att genomföra jämställdhetsplanering ska utvidgas även till läroanstalter som ger grundläggande undervisning.

Regeringspropositionen har beretts vid tre ministerier. I beredningen deltog förutom justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet också arbets- och näringsministeriet där minister Ihalainen ledde beredningen av diskrimineringslagens förändringar som gäller arbetslivet.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Robin Harms, tfn 02951 50176, e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Tillbaka till toppen