Hoppa till innehåll
Media

Minister Lindström: Det stora antalet asylsökande ökar behovet av rättshjälp

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.10.2015 10.32
Pressmeddelande

- Den snabba ökningen i antalet asylsökande påverkar även rättshjälpsverksamheten. Justitieministeriet håller som bäst på att utreda på vilket sätt det kan tryggas att de som behöver rättshjälp har tillgång till tillräckliga tjänster, konstaterade justitie- och arbetsminister Jari Lindström i sitt tal på juristdagen i Helsingfors.

- Det ska utredas om detta förutsätter att rättshjälpen enligt rättshjälpslagen begränsas eller att nya sätt att skaffa rättshjälpstjänster tas i bruk. Vi ska också utreda om grunderna för arvodena inom rättshjälpen bör ändras i fråga om dessa ärenden.

Ministeriet ska också utreda om besvär över asylbeslut vid Helsingfors förvaltningsdomstol och ansökan om besvärstillstånd vid högsta förvaltningsdomstolen skulle kunna handläggas och avgöras i en lättare sammansättning. Detta skulle förutsätta lagändringar.

- Dessutom utreder vi om handläggningen av asylärenden skulle kunna decentraliseras från Helsingfors förvaltningsdomstol till flera förvaltningsdomstolar, berättade minister Lindström.

Enligt minister Lindström är det ytterst viktigt att fortsätta genomförandet av reformprogrammet för rättsvården. - Det ekonomiska läget i vårt land syns även i rättsväsendets resurser. I reformprogrammet ingår cirka 60 olika åtgärdsförslag som syftar till att trygga rättsväsendets verksamhetsbetingelser och en högklassig verksamhet. Många av dessa åtgärder har redan genomförts. Det är nödvändigt att fortsätta genomförandet av åtgärderna som ingår i reformprogrammet, eftersom besluten som nu fattats innebär nedskärningar i anslagen, konstaterade minister Lindström.

Åtgärderna som ingår i reformprogrammet gäller både strukturella reformer och kvalitetsförbättring. Som ett exempel på dessa åtgärder nämnde ministern utvecklingen av rättshjälpen.

- I helhetsplanen för rättshjälpsverksamheten ligger tyngdpunkten på att främja möjligheterna att lösa tvister i ett så tidigt skede som möjligt. Detta kan göras bland annat genom att utveckla rådgivningen och medlingstjänsterna. Enligt ministerns vision ska medborgarna i framtiden kunna använda sin egen dator för att få tillgång till rätthjälpstjänster, till exempel via en videoförbindelse.

Minister Lindström framhävde i sitt tal att regeringsprogrammet innehåller flera målsättningar som är viktiga med tanke på rättsvården. - Tjänsterna inom rättsvården samt myndigheternas handlingsförmåga ska tryggas i hela landet. Därtill satsas det kraftigt på att utveckla och digitalisera rättsprocesserna. Reformprogrammet för rättsvården är ett av de så kallade hörnstensprojekten som ingår i regeringens verksamhetsplan.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Arto Järvinen, tfn 02951 60499

Jari Lindström
Tillbaka till toppen