Hoppa till innehåll
Media

Moderskapslagen och faderskapslagen slås ihop till en föräldraskapslag

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2022 13.48
Pressmeddelande

Moderskapslagen och faderskapslagen slås ihop till en föräldraskapslag vid ingången av nästa år. Föräldraskapet registreras fortfarande som faderskap eller moderskap. I fortsättningen kan den andra föräldern registreras snabbare när föräldraskapet har erkänts före barnets födelse. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen i morgon fredag. Reformen är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

De grundläggande utgångspunkterna i den nuvarande lagstiftningen förblir oförändrade, och barnet kan fortfarande som mest ha bara två juridiska föräldrar.

I fortsättningen är det inte längre möjligt att återkalla eller bestrida erkännandet av barnet inom 30 dagar efter barnets födelse, om föräldraskapet har erkänts före barnets födelse. I sådana situationer kan barnets andra förälder registreras genast efter barnets födelse. I praktiken betyder detta att namngivning och beviljande av pass för barnet går snabbare. Om föräldrarna så önskar kan de bekräfta föräldraskapet ännu inom sex månader efter barnets födelse genom en faderskapsundersökning, om de tillsammans begär eller godkänner undersökningen.

Ändringar görs också för situationer där tidsfristen för upphävande av föräldraskapet har löpt ut. Den som ansöker om upphävande av föräldraskap har i fortsättningen ett år på sig att väcka talan om upphävande efter att orsaken till väckandet av talan har framkommit. För närvarande krävs det att talan väcks omgående. Rätten för en person utanför familjen att väcka talan om upphävande av föräldraskap utvidgas och bestämmelserna om utredande av barnets åsikt preciseras. 

Lagen om assisterad befruktning ändras så att kvinnliga par som får assisterad befruktning ges möjlighet att välja spermier från en donator som samtyckt till att fastställas vara far. Då är det spermadonatorn som fastställs som den andra föräldern till barnet, inte partnern till den kvinna som fött barnet.

Reformen börjar gälla vid ingången av nästa år.

Mer information:
Salla Silvola, lagstiftningsråd, tfn 0295 150314, [email protected] 
Joanna Grandell, specialsakkunnig, tfn 0295 150 220, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/sv/beslut

Tillbaka till toppen