Hoppa till innehåll
Media

Myndighetsuppgifter i anslutning till internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet ska preciseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2010 10.00
Pressmeddelande -

Kommunikationsverket ska fr.o.m. början av november bli den myndighet i Finland som svarar för bedömningen av säkerheten i fråga om informationssystem och telekommunikation. Samtidigt överförs de utredningar om näringsidkares tillförlitlighet som görs med stöd av en internationell förpliktelse som gäller informationssäkerhet, dvs. de så kallade säkerhetsutredningar som gäller sammanslutningar, från huvudstaben till skyddspolisen. Huvudstaben ska i fortsättningen sköta enbart sådana säkerhetsutredningar gällande sammanslutningar som hänför sig till försvarsförvaltningen.

Reformen hänför sig till ändringarna i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet och avsikten är att republikens president stadfäster ändringarnas ikraftträdande i morgon på fredagen den 22 oktober.

Genom att det utses en nationell myndighet för informationssäkerhet förbättras de finländska företagens möjligheter att delta i sådana internationella anbudstävlingar där det förutsätts att en myndighet i företagets etableringsland ger ett utlåtande om eller godkännande av kommunikationssystemens säkerhet. Det kan vara fråga om projekt av stor ekonomisk betydelse.

Formuleringen av sekretessbestämmelsen preciseras så att sekretessens omfattning ska vara beroende av detsom i respektive fall förutsätts i en internationell förpliktelse som gäller informationssäkerhet.

Lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet tillämpas på säkerhetsklassificerad information som utbyts inom det internationella samarbetet. Det är alltså fråga om sekretessbelagd och särskilt känslig information vars röjande kan medföra skador på betydande nationella intressen och på andra centrala allmänna intressen. En hög informationssäkerhetsnivå ska iakttas vid behandlingen av sådan information.

Utrikesministeriet är Finlands nationella säkerhetsmyndighet i ärenden som avses i internationella överenskommelser om informationssäkerhet.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Anna-Riitta Wallin, tfn 09 1606 7693

Tuija Brax
Tillbaka till toppen