Hoppa till innehåll
Media

Enkäten om reformen av namnlagen väckte stort intresse

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2016 10.10
Pressmeddelande
Allmänheten deltog aktivt i den öppna webbenkäten om reformen av namnlagen som pågår vid justitieministeriet. Enkäten genomfördes under juni-juli i webbtjänsten dinasikt.fi och syftade till att utreda medborgarnas åsikter om på vilket sätt lagstiftningen som gäller för- och efternamn borde utvecklas. Enkäten besvarades av 3123 personer och totalt 4372 kommentarer lämnades in som svar på de öppna frågorna.

Frågorna gällde förnamnets godtagbarhet och könsbundenhet, behovet att tillåta dubbla efternamn samt i vilken omfattning efternamn bör skyddas. Frågorna baserade sig på en bedömningspromemoria om behovet att ändra lagstiftningen som blev klar i våras och utlåtandena om den. Svaren på enkäten kommer att utnyttjas som bakgrundmaterial i arbetet för att revidera namnlagen.

Enligt svaren anses det finnas behov att ändra namnlagen och flera av ändringsförslagen fick brett understöd. Av kommentarerna framgick dock att svarandena har ganska olika åsikter om i vilken riktning lagstiftningen bör utvecklas.

I synnerhet understöddes förslagen om att tillåta dubbla efternamn för makar (86 % av svarandena) och för barn (73 % av svarandena). Det ansågs vara motiverat att även i framtiden bedöma förnamnets godtagbarhet (85 % av svarandena). Däremot var åsikterna om förnamnets könsbundenhet och i vilken omfattning efternamn bör skyddas delade. De yngre svarandena hade en tydligt mer tillåtande inställning till en friare reglering om för- och efternamn än de äldre åldersgrupperna.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314, överinspektör Joanna Grandell, tfn 02951 50220, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen