Hoppa till innehåll
Media

Nya bestämmelser om marknadsföring och köp av semesteraktier träder i kraft

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2011 10.10
Pressmeddelande -

Bestämmelserna i konsumentskyddslagen om marknadsföring och köp av semester- eller veckoaktier, dvs. så kallade tidsandelsbostäder, reformeras så att tillämpningsområdet fr.o.m den 15 juni omfattar t.ex. lustjakter och husbilar, vilkas inkvarteringslokaler används på basis av tidsandelar.

Dessutom gäller regleringen i fortsättningen nya långfristiga semesterprodukter, såsom s.k. rabattsemesterklubbar, och förmedlingsavtal som gäller tidsdelat boende och långfristiga semesterprodukter samt bytesavtal som gäller tidsdelat boende.

Genom dessa lagändringar genomförs det nya EU-direktivet om tidsandelar. Direktivet ersätter det tidigare direktivet från år 1994. Med tidsdelat boende (timeshare) avses rätten att under regelbundet återkommande tidsperioder nyttja en inkvarteringsanläggning som ansluter sig till fast eller lös egendom. Sådana rätter är till buds särskilt i samband med fritidsbostäder på semesterorter.

De nya bestämmelserna om näringsidkarens upplysningsplikt, avtalets innehåll och språk, konsumentens rätt att frånträda ett avtal samt förbud mot att ta emot handpenning från konsumenten under ångerfristen motsvarar till principerna också i fortsättningen den nuvarande lagen.

Nytt är det att näringsidkaren ska fullgöra sin upplysningsplikt genom att använda de för varje avtalstyp fastställda standardformulären för information. Till avtalet ska fogas ett separat standardformulär för frånträdande så att det är lättare för konsumenten att utöva sin rätt att frånträda avtalet. Ångerfristen är i fortsättningen 14 dagar i stället för nuvarande 10 dagar. Standardformulären för information och frånträdande är till formen och innehållet likadana i alla EES-stater.

Lagändringarna ska enligt justitieministeriets bedömning inte avsevärt påverka marknaden för semesteraktier i Finland. Däremot ska den rättsliga ställningen för de finländare som blir föremål för aggressiv marknadsföring på sina semesterresor i Sydeuropa förbättras, när rätten att frånträda ett avtal och förbudet mot handpenning utvidgas att gälla nya typer av semesterprodukter.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Marjo Lahelma, tfn 09 1606 7672, e-post: fö[email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen