Hoppa till innehåll
Media

Nya skyldigheter för konsumentkreditgivare vid ingången av december

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2010 11.00
Pressmeddelande -

Lagstiftningen om konsumentkrediter förnyas i sin helhet den 1 december 2010. Kreditgivare förpliktas att registrera sig och att iaktta god kreditgivningssed.

God kreditgivningssed förpliktar kreditgivaren att handla ansvarsfullt och öppet samt att beakta konsumenternas intressen vid marknadsföring av krediter, tecknande av kreditavtal och lösande av eventuella problem.

För att konsumenter ska ha bättre möjligheter att jämföra olika krediter är kreditgivaren skyldig att på en särskild blankett lämna centrala uppgifter om krediten innan kreditavtalet ingås. Av blanketten ska framgå bl.a. kreditgivarens kontaktuppgifter samt uppgifter om kostnaderna för krediten och parternas rätt att häva kreditavtalet.

Konsumentverket utövar tillsyn över iakttagande av god kreditgivningssed och marknadsföring av konsumentkrediter.

Registeranmälningar ska göras till regionförvaltningsverket i Södra Finland

Från och med ingången av december får konsumentkrediter erbjudas enbart av kreditgivare som anmält sig till ett kreditgivarregister som förs av regionförvaltningsverket i Södra Finland. I registret ska införas enbart sådana kreditgivare som anses vara tillförlitliga och som har tillräcklig kännedom om kreditverksamhet. De kreditgivare som redan utövar kreditverksamhetska göra en registeranmälan till regionförvaltningsverket inom sex månader från lagens ikraftträdande.

Bland annat snabblåneföretag, finansbolag samt kreditgivare som verkar i anslutning till postorderföretag och nätbutiker ska anmäla sig till registret för att kunna fortsätta med sin verksamhet.

Registreringsskyldigheten gäller inte kreditinstitut eller andra sådana kreditgivare, vars verksamhet redan för närvarande kräver koncession eller registrering, och inte heller företag som beviljar krediter endast för finansiering av köp av produkter som de själva säljer, till exempel vid avbetalningsköp.

Reformen är fortsättningen på skärpningar av bestämmelserna om snabbkrediter, som trädde i kraft vid ingången av februari. Enligt de nya bestämmelserna ska kreditgivarna bl.a. uppge den effektiva årsräntan i marknadsföringen av krediter samt kontrollera identiteten på den som söker lån. Därtill föreskrevs det att lånade pengar inte får betalas ut till konsumenten på natten.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 09 1606 7514
e-post: fö[email protected]

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: Kreditgivarregister och registeranmälan

Konsumentverket

Tillbaka till toppen