Hoppa till innehåll
Media

Nyttan av förslaget till en europeisk köplag måste övervägas noggrant

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2011 11.00
Pressmeddelande -

Statsrådet har i dag överlämnat Europeiska kommissionens förslag till en gemensam europeisk köplag till riksdagen. Enligt förslaget ska säljaren och köparen vid gränsöverskridande handel kunna komma överens om att tillämpa den europeiska köplagen på köpet i stället för den nationella lagstiftningen. Syftet med reformen är att effektivera den gränsöverskridande handeln på EU:s område.

Enligt förslaget skulle iakttagandet av gemensamma regler minska transaktionskostnaderna särskilt för små och medelstora företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet och uppmuntra nya små och medelstora företag att bedriva sådan handel. Detta skulle också gagna konsumenterna genom ett större urval och lägre priser.

Den föreslagna europeiska köplagen skulle åsidosätta de nationella bestämmelser som skyddar konsumenten i de fall då näringsidkaren och konsumenten har kommit överens om att tillämpa köplagen. Problematiskt är att konsumenten vid en sådan överenskommelse skulle ha mycket svårt att bedöma de praktiska effekterna av sitt val. Det är också ifrågasatt om förslaget i praktiken skulle förbättra små och medelstora företags förutsättningar att agera på den inre marknaden.

Skillnaderna i en nationell lagstiftning hindrar utan tvivel den inre marknadens funktion, såsom kommissionen konstaterar i sitt förslag. Statsrådet konstaterar dock att konsumenternas och företagarnas ovilja att ingå gränsöverskridande avtal beror också på många praktiska hinder, såsom språket, de geografiska förhållandena samt konsumenternas vanor och preferenser. Undersökningar av den inbördes betydelsen av dessa omständigheter och andra omständigheter som är till skada för den inre marknadens funktion har givit divergerande resultat.

Statsrådet förhåller sig i detta skede reserverat till den fortsatta beredningen av projektet, eftersom det är osäkert om köplagen kunde bidra positivt till en effektiv inre marknad på ett så avgörande sätt att nyttan blir större än problemen. De positiva och negativa effekterna av förslaget kommer att granskas vid den fortsatta beredningen.

Ytterligare information:
forskare Laura Määttänen, tfn 09 160 67666
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen