Hoppa till innehåll
Media

OECD uppmanar Finland att öka utbildningen för domare om mutbrott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2017 12.20
Pressmeddelande

OECD:s arbetsgrupp om bestickning har utvärderat genomförandet av konventionen om bekämpande av bestickning av utländska tjänstemän i internationella affärsförbindelser. I utvärderingsrapporten som publicerats idag fästs i synnerhet uppmärksamhet vid de finländska domstolsbesluten. Enligt arbetsgruppen kan det relativa antalet förkastade åtal betraktas som högt och den anser att detta kan riskera Finlands försök att effektivisera åtgärderna mot mutor och bestickning.

I Finland har det efter 1999 hållits fem rättegångar som gällt bestickning av utländska tjänstemän där slutresultatet i samtliga fall varit att bestickningsåtalen förkastats.

Arbetsgruppen uppmanar Finland att bland annat öka utbildningen för domare, åklagare och brottsutredare samt att sörja för att fall som gäller bestickning av utländska tjänstemän behandlas av domare som är specialiserade på ekonomisk brottslighet och mutbrott. Enligt rapporten ska Finland också utarbeta skriftligt material och anordna utbildning av domare, åklagare och brottsutredare beträffande bestämmelserna i OECD:s konvention om bekämpande av bestickning.

OECD:s arbetsgrupp rekommenderar också en tydlig och omfattande lagstiftning för Finland om skydd för personer som anmäler misstankar om korruption.

I rapporten får de finländska myndighetera uppskattning för sin öppenhet och samarbetsförmåga under utvärderingsprocessen. Enligt arbetsgruppen påvisas Finlands engagemang för bekämpning av bestickning bl.a. av att justitieministeriet på senare år inlett flera projekt för bekämpning av korruption.

I rapporten värdesätts även bl.a. polisens förmåga att upptäcka eventuell bestickning av utländska tjänstemän samt åklagarnas aktiva deltagande i förundersökningsprocessen. Finlands åtgärder för bekämpning av korruption inom ramen för projekt som gäller utvecklingsarbete får positiv respons.

OECD:s bedömning baserar sig på landgranskningen i samband med vilken utvärderingsgruppen besökte Finland i oktober 2016. Finland har inte ålagts några ytterligare återrapporteringsskyldigheter till följd av utvärderingen. I enlighet med en normal utvärderingsprocess återrapporterar Finland efter två år till OECD om hur verkställandet av rekommendationerna framskrider.

I Finland blev det år 1999 straffbart att muta en utländsk tjänsteman efter att Finland anslutit sig till OECD:s konvention som gäller detta. Målet med konventionen är att minska bestickningen av tjänstemän i synnerhet i samband med internationell handel och investeringar.

OECD övervakar genomförandet av konventionen om bekämpande av bestickning genom att utföra landgranskningar i konventionsanslutna stater, varav det finns 44. Nu handlar det om OECD:s fjärde granskningsgenomgång. De tidigare granskningarna i Finland har utförts åren 1999, 2002 och 2010.

Ytterligare information:
specialsakkunnig Juuso Oilinki, tfn 02951 50323
lagstiftningsrådet Jussi Matikkala, tfn 02951 50486
e-post: [email protected]


Jari Lindström
Tillbaka till toppen