Hoppa till innehåll
Media

Dröjsmål kan i fortsättningen gottgöras vid rättegång i förvaltningsdomstolar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2013 8.43
Pressmeddelande -

Möjligheten att få gottgörelse för dröjsmål vid rättegång utsträcks till att gälla förvaltningsdomstolarna den 1 juni 2013. De nya bestämmelserna kommer att tillämpas på ärenden som inleds vid domstolarna efter lagens ikraftträdande.

Efter reformen är det möjligt att få gottgörelse för en fördröjd rättegång i förvaltningsdomstolarna, försäkringsdomstolen och de andra specialdomstolarna, högsta förvaltningsdomstolen samt de besvärsnämnder som handlägger besvärsärenden.

Syftet med reformen är att förbättra det rättsskydd som tryggas i den europeiska människorättskonventionen samt främja en snabbare rättegång.

Gottgörelseförfarandet och gottgörelsens belopp vid förvaltningsdomstolarna blir samma som vid de allmänna domstolarna. Gottgörelse ska yrkas vid domstolen i samband med behandlingen av huvudsaken. En enskild part har rätt till gottgörelse om rättegången har fördröjts så att dröjsmålet kränker partens rätt till rättegång inom skälig tid. I normala fall är gottgörelsens belopp 1 500 euro för varje år som rättegången har fördröjts av orsaker som domstolen eller myndigheten är ansvarig för.

Dessutom ska förvaltningsdomstolen på en parts begäran ge denne en uppskattning av ärendets behandlingstid.

Ytterligare upplysningar: lagstiftningsrådet Arja Manner, tfn 02951 50450
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen