Hoppa till innehåll
Media

Helhetsplan för rättshjälpsverksamheten: Tidig hjälp i rättsliga problem

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.7.2015 10.08
Pressmeddelande

Justitieministeriet har utarbetat en helhetsplan för rättshjälpsverksamheten. I planen har man bedömt nuläget i fråga om rättslig rådgivning, alternativa tvistlösningsförfaranden och rättshjälpstjänster samt lagt fram åtgärdsförslag.

Tyngdpunkten ligger på att främja möjligheterna att lösa tvister i ett så tidigt skede som möjligt bland annat genom att utveckla rådgivnings- och medlingstjänsterna.

Allmän information om rättsliga frågor finns till exempel på de myndighetsdrivna webbplatserna suomi.fi och oikeus.fi samt på olika företags och organisationers webbplatser. En brist i myndigheternas webbrådgivning anses vara att det i regel är fråga om enkelriktad information, som är skrivet ur myndighetens synvinkel. Avsikten är att utveckla rådgivningen så att den bättre än för närvarande beaktar olika livssituationer samt att göra det lättare att övergå från en tjänst till en annan, till exempel från webbrådgivning till telefon- eller distansservice eller till ett personligt besök.

Flera av rättshjälpsbyråerna utnyttjar redan nu videokonferensteknik för att erbjuda tjänster som distansservice. Klienternas erfarenheter av distansservice har varit mycket positiva. Målet är att man i framtiden kan använda sin egen dator eller surfplatta för att få tillgång till rätthjälpstjänster.

Enligt planen finns det redan nu flera olika medlingssystem i Finland, men de möjligheter för tidig tvistlösning som dessa erbjuder utnyttjas inte i tillräcklig omfattning. Därför bör bland annat de rådgivings- och medlingstjänster som kan användas i samband med skilsmässor utvecklas.

Helhetsplanen för rättshjälpsverksamheten är en del av reformprogrammet för rättsvården, som utarbetats för åren 2013-2025. Planen har utarbetats som tjänsteuppdrag vid justitieministeriet, men i arbetet har deltagit även företrädare för bl.a. advokaterna, rättsbiträdena, domarna och olika organisationer. Planen är som bäst på remiss.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Maaria Rubanin, tfn 02951 50140, e-post: fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen