Hoppa till innehåll
Media

Rättsväsendets verksamhet anpassas till den allt stramare ekonomin

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2014 8.30
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår ett anslag på 901 miljoner euro för justitieministeriets förvaltningsområde för år 2015. Detta innebär att anslagen för förvaltningsområdets organisationer skärs ned med sammanlagt 14 miljoner euro nästa år. Nedskärningen beror i huvudsak på sparbeslut som fattats redan tidigare under denna valperiod.

Nedskärningen är dock över 10 miljoner euro mindre än vad som föreslogs i finansministeriets budgetförslag i början av augusti. Av denna minskning förklaras över 6 miljoner euro med att man avstått från vissa ytterligare sparkrav som skulle ha riktats mot domstolarna, Brottspåföljdsmyndigheten och åklagarväsendet och 3 miljoner euro med nivåförhöjningar. Trots att nedskärningen är mindre än i det ursprungliga förslaget kommer särskilt Brottspåföljdsmyndighetens, domstolarnas och utsökningsväsendets ekonomiska situation att vara svår nästa år.

Systemet med tillstånd till fortsatt handläggning utvidgas i hovrätterna

När det gäller rättsskyddet är målet att var och en har tillgång till rättsmedel så att de kan förverkliga sina rättigheter och att förfarandena är rättvisa. Rättsskyddet ska utvecklas och anpassas till den allt stramare ekonomin utgående från de riktlinjer som stakats ut på basis av reformprogrammet för rättsvården för åren 2013-2025. Åtgärderna som ska effektivisera rättsvården börjar dock påverka i större omfattning först i slutet av ramperioden (2015-2018).

Systemet med tillstånd till fortsatt handläggning ska utvidgas under år 2015 så att tillståndssystemet blir tillämpligt i allt fler ärenden. Målet är att resurser i fortsättningen riktas i synnerhet till ärenden i vilka det finns ett uppenbart behov av rättsskydd.

Den omfattande reformen av åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas datasystem (AIPA) fortsätter i syfte att stödja effektiva arbetsmetoder och öka produktiviteten. De totala beräknade kostnaderna för projektet uppgår till 34 miljoner euro. Målet är att det nya systemet tas i bruk i sin helhet under år 2018.

Det har föreslagits att jämställdhetsombudsmannen, barnombudsmannen och minoritetsombudsmannen samt diskriminerings- och jämställdhetsnämnden överförs till justitieministeriets förvaltningsområde år 2015. För ombudsmännens verksamhet anvisas ett anslag på 3,4 miljoner euro, varav 0,5 miljoner euro anvisas för genomförandet av reformen av likabehandlingslagstiftningen.

Inom kriminalpolitiken är målsättningen att öka tryggheten

Inom kriminalpolitiken är målet att minska brottsligheten, öka tryggheten och förverkliga straffansvaret på ett effektivt och högklassigt sätt med beaktande av de berörda parternas rättsskydd. Förutsättningarna för användningen av samhällspåföljder ska stärkas och därtill anknytande lagstiftning ska förnyas under år 2015. Tyngdpunkten flyttas från slutna anstalter till öppna anstalter och övervakad frihet på prov. Målet år ätt fångar inte ska placeras i ett mera slutet fängelse eller en mera sluten avdelning än vad som krävs med tanke på ordningen i fängelset och säkerheten samt säkerställandet av att fången hålls kvar i fängelset.

Genomförandet av datasystemprojektet inom Brottspåföljdsmyndigheten ska fortsättas. Skötseln av de inledande åtgärderna i samband med verkställigheten av fängelsestraff ska centraliseras till Brottspåföljdsmyndigheten från och med mars 2015. I dag sköts en del av uppgifterna av utsökningsväsendet. Finansieringen av stödtjänster för brottsoffer ska tryggas genom att det bereds en regeringsproposition om att införa en brottsofferavgift.

Ombyggnaden av fängelset i S:t Michel blir klar och ombyggnaden av fängelset i Helsingfors inleds år 2015. I ombyggnaderna ingår bl.a. att avskaffa fängelsernas celler utan toalett.

Programmet för bekämpning av grå ekonomi fortsätts ännu nästa år och anvisas enligt rambeslutet 5,2 miljoner euro såsom under de föregående åren. Anslaget riktas till åklagarna, domstolarna och utsökningsväsendet.

Utsökningsverkens verksamhetsställen slås samman så att deras antal vid ingången av 2015 minskar från nuvarande 178 till 66.

Rättspolitiska forskningsinstitutet placeras i anslutning till Helsingfors universitet från och med ingången av år 2015.

Det föreslås ett anslag på 17,9 miljoner euro för förrättandet av riksdagsvalet i april 2015 och sametingsvalet på hösten.

Ytterligare upplysningar:
ekonomidirektör Tapio Laamanen, tfn 02951 50290,
överdirektör Kari Kiesiläinen, tfn 02951 50138 (domstolarna),
överdirektör Arto Kujala, tfn 02951 50408 (verkställigheten av straff samt åklagarväsendet), e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen