Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson: Likabehandlingen av medborgarna ska förbättras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2011 8.00
Pressmeddelande -

- Ett av regeringens centrala projekt är att främja medborgarnas rättsskydd genom att förbättra likabehandlingen. Diskriminering på grund av etniskt ursprung är förbjudet. Däremot är diskriminering på andra grunder, såsom handikapp eller ålder, förbjudet främst i arbetslivet. Regeringen har förbundit sig till att lägga fram ett förslag till ny lagstiftning som på ett effektivt sätt garanterar likabehandling oberoende av diskrimineringsgrund, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson vid den 42 juristdagen i Helsingfors.

Justitieminister Henriksson lyfte fram regeringens program för bekämpning av grå ekonomi som uppmuntrar till rättvis företagsverksamhet. - Ärliga företagare bör belönas. Däremot måste orättvis och brottslig företagsverksamhet utrotas. Ju högre risken är att man åker fast för ett brott, desto bättre preventiv effekt.

Henriksson konstaterade att särskilt i ärenden som gäller ekonomisk brottslighet är en del av rättegångarna för långa.
- Strävan är att effektivera processen genom reformen av domstolarnas och åklagarnas ärendehanteringssystem och naturligtvis genom att satsa på åklagarnas och domarnas specialisering i ekonomisk brottslighet.

- Rättsskyddet ska förverkligas i ett så tidigt skede som möjligt. Tyngdpunkten ska vara i domstolar i första instans och därför är det ytterst viktigt att vi har ett fungerande och högklassigt underrättsnätverk. Sökande av ändring ska vara ett undantag, inte en regel. Att tyngdpunkten i förverkligandet av rättsskyddet flyttas till tingsrätterna betyder dock inte att rätten att söka ändring som garanteras i grundlagen begränsas, sade Henriksson.

Henriksson påpekade att det inte heller i systemet med tillstånd till fortsatt handläggning som införts vid hovrätterna ingår någon begränsning av rätten att söka ändring. - Alla tingsrättens domar kan fortfarande överklagas och alla besvär prövas i hovrätten, antingen vid en fullständig prövning eller enligt systemet med tillstånd till fortsatt handläggning. Systemet med tillstånd till fortsatt handläggning innebär enbart att det i vissa ärenden krävs tillstånd av hovrätten för en fullskalig handläggning av besvär över ett tingsrättsbeslut. För att trygga rättsskyddet är gränsen för när tillstånd till fullständig prövning beviljas rätt låg och bestämmelserna om tillståndsgrunderna är tydliga och förpliktande för hovrätten, preciserade Henriksson.

I fråga om de viktigaste privaträttsliga lagberedningsprojketen nämnde Henriksson totalreformen av adoptionslagstiftningen och reformerna i lagstiftningen om andelslag. Propositionerna som gäller dessa ska överlämnas till riksdagen under höstsessionen.

I projektet för att bedöma rättshjälpens kvalitet framhävde Henriksson vikten av samarbete.
- Enligt resultaten av försöket med bedömningssystemet är den offentliga rättshjälpen - vare sig den tillhandahålls av offentliga rättsbiträden av advokater - mycket högklassig.
Kvaliteten på rättshjälpen bör bedömas beträffande alla som tillhandahåller dessa tjänster. Därför är det viktigt att även advokat- och juridiska byråer deltar kvalitetsbedömningen.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 09 1606 7520,
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen