Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Justitieminister Antti Häkkänen vill slopa dispensen för äktenskap för minderåriga i Finland

Justitieministeriet
29.6.2018 12.41 | Publicerad på svenska 29.6.2018 kl. 12.56
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen vill frångå det dispensförfarande som gör det möjligt för minderåriga att ingå äktenskap i Finland. Justitieministeriet har i dag publicerat en promemoria om dispensförfarandet som gäller minderårigas äktenskap och praxisen för erkännande av äktenskap som minderåriga ingått utomlands samt eventuella utvecklingsbehov.

 - Det ligger i barnets intressen att han eller hon först efter att ha blivit myndig kan ingå äktenskap av sin egen vilja. Barnets bästa förutsätter att man inte längre i finsk lagstiftning tillåter äktenskap för minderåriga, säger Häkkänen.

- Till exempel religiösa eller kulturella skäl är enligt min åsikt inte tillräckligt starka grunder för att tillåta äktenskap för minderåriga ens med stöd av dispens. Slopandet av dispensförfarandet skulle ge en stark signal också i internationella sammanhang och tydliggöra vår linje när vi arbetar för att främja flickors rättigheter utomlands. Jag skickar promemorian ut på remiss och efter remissbehandlingen beslutar jag om beredningen av nödvändiga lagändringar, fortsätter Häkkänen.

I promemorian konstateras att trots att det inte funnits några indikationer på problem i tillämpningen av nuvarande bestämmelser så har det internationellt förts många kritiska diskussioner om minderårigas äktenskap. Kritiken har bidragit till att man har frångått eller håller på att frångå förfarandet med dispens i bland annat nästan alla nordiska länder.

För närvarande ska ansökan om äktenskap för minderåriga lämnas till justitieministeriet.Under de senaste åren har det lämnats in 10–30 ansökningar per år. Till exempel i fjol kom det in elva ansökningar, och på basis av dem beviljades sju dispenser. Majoriteten av de minderåriga sökande som under de senaste åren fått dispens har varit sjuttonåriga flickor. Behovet av dispens har oftast motiverats med religiös övertygelse. Motiveringen till beviljade dispenser till kvinnor under 17 år har å sin sida varit graviditet.

Lagstiftningen blir tydligare om dispensförfarandet slopas

Enligt promemorian kunde man slopa dispensförfarandet helt och hållet. Ett annat alternativ är att i lagen införa en bestämmelse om en nedre åldersgräns så att det inte längre är möjligt att bevilja dispens för yngre personer. 

I promemorian anser man att en fördel med att frångå dispensförfarandet skulle vara att lagstiftningen förtydligas och alla minderåriga behandlas på samma sätt. En sådan lösning förmedlar också ett tydligt budskap internationellt. Om möjligheten att söka dispens upphör helt, kommer konsekvenserna närmast att riktas mot de religiösa samfund där till exempel tanken på samboskap eller en graviditet utanför äktenskapet inte godkänns.

Erkännandet av äktenskap som ingåtts utomlands måste övervägas

För att ett äktenskap som ingåtts utomlands ska vara giltigt i Finland måste det erkännas här. Traditionellt har det ansetts viktigt att människors personliga rättsställning, till exempel civilstånd, förblir oföränderligt även om de rör sig från ett land till ett annat.

I praktiken har ett äktenskap mellan minderåriga som ingåtts utomlands erkänts i Finland först då makarna har uppnått myndighetsåldern. Ett äktenskap kan dock lämnas utan erkännande om en av parterna fortfarande är minderårig. I promemorian lyfter man också fram att det kan försvåra situationen för en minderårig som ingått äktenskap om äktenskapet lämnas utan erkännande.

Enligt Häkkänen är erkännandet av äktenskap som ingåtts utomlands en mångfacetterad fråga, eftersom å ena sidan rätten till skydd för familjelivet och varaktigheten för en persons personliga juridiska ställning från ett land till ett annat vid flytt samt å andra sidan säkerställandet av barnets bästa måste vägas mot varandra.

- Hittills har de äktenskap som behöver erkännas varit förhållandevis få, och det har inte förekommit några problem i gällande praxis. Utifrån remissresponsen vill jag dock ännu noggrannare överväga om de nuvarande bestämmelserna om erkännande behöver revideras, säger Häkkänen.

Promemoria om regleringsbehoven i fråga om äktenskap för minderåriga (på finska)

Utlåtande.fi

Ytterligare upplysningar:

Laura Määttänen, lagstiftningsråd, tfn 029 515 0332, e-post: [email protected]

Antti Leinonen, lagstiftningsdirektör, tfn 029 5150264, [email protected]

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131, [email protected]

Tillbaka till toppen